Chovateľský a Bonitačný poriadok 

                                                                

                                   

          Chovateľský a bonitačný poriadok

Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

/Ďalej len KCHPND/

1)   ÚVODNÉ USTANOVENIA

       1.1. Tento chovateľský poriadok slúži na riadenie chovu plemena nemecká doga/ďalej len ND/                                       a vytvára predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality chovateľskej práce KCHPND v zmysle FCI.

1.2. Chovateľský poriadok umožňuje chovať iba geneticky zdravé, čistokrvné jedince zapísané                                v plemenných knihách alebo uznávaných registroch FCI.

1.3. Chovateľský poriadok je záväzný pre všetkých chovateľov a členov  KCHPND na Slovensku. Za jeho                dodržiavanie sú zodpovední chovatelia. V prípade jeho nedodržania rozhodne o penalizácii výbor klubu,            ČS, poprípade VČS.

     1.4. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s poslaním SKJ, etikou chovateľa, ustanoveniami         tohto CHP a bude považovaná za jeho porušenie, s následným disciplinárnym postihom.

       1.5.  Komerčný predaj šteniat nie je povolený.

1.6.  Na základe tohto chovateľského poriadku nesie plnú zodpovednosť za výsledky dosiahnuté                            v individuálnom chove chovateľ, ktorému patrí chovateľská stanica, v ktorej sa šteňatá narodili.

 

    2)   ZÁKLADNÉ POJMY:
          2.1. Preukaz o pôvode psa (PP) je úradný písomný doklad, vydaný oprávnenou plemennou knihou, ktorý musí                   obsahovať:

             · Meno psa a názov chovateľskej stanice
             · Plemeno, veľkostný ráz, druh a farba srsti
             · Dátum narodenia psa
             · Pohlavie
             · Číslo zápisu
             · Predkov uvedených do 3. generácie
             · Pečiatku vydávajúcej plemennej knihy
             · Podpis zodpovedného pracovníka plemennej knihy, chovateľa a majiteľa psa
         2.2. Chovný jedinec je pes alebo suka tohto plemena, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu dané                           týmto chovateľským poriadkom(CHP) a sú zapísaní v registri chovných jedincov.

         2.3. Majiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá právoplatne získala chovného jedinca a vlastní jeho preukaz                          pôvodu (PP)

         2.4. Držiteľ je osoba, ktorá je majiteľom poverená k chovateľskému využitiu určitého chovného jedinca.

         2.5. Chovateľ je osoba alebo organizácia, ktorá je v dobe vrhu suky jej majiteľom, alebo držiteľom a má                             zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice.

         2.6. Chov je cieľavedomá plemenitba, ku ktorej sa môžu využiť iba chovné jedince, ktoré sú v  dobrom                               zdravotnom stave a spĺňajú všetky podmienky tohto CHP.

         2.7. Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vystavuje poradca chovu a bez ktorého                sa krytie suky nesmie uskutočniť. Pripúšťacie povolenie je platné iba s podpisom poradcu chovu.

 

    3) PORADCA CHOVU (PCH)

je funkcionár klubu, ktorý predstavuje bezprostrednú kontaktnú osobu v záležitostiach chovu. Poskytuje rady v oblasti chovateľstva, pri výbere krycích psov a vypisuje pripúšťacie povolenia. Spracováva a archivuje všetku chovateľskú agendu. Poradca chovu vykonáva kontroly vrhov, upozorňuje na nedostatky, vady a prednosti jednotlivých vrhov. Zároveň poskytuje praktické rady zvlášť  začínajúcim chovateľom. Upozorňuje chovateľov na šteňatá, ktoré zjavne nezodpovedajú štandardu.
 

    4) ČIPOVANIE

      4.1. Čipovanie šteniat je povinné, vykonáva ho veterinárny lekár, ktorý má s plemennou knihou dohodu.                                Veterinárneho lekára, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené plemennou knihou si vyberá chovateľ podľa                    vlastnej úvahy.

      4.2. Čipovanie sa vykonáva na náklady chovateľa - poplatky za úkon, náklady na dopravu a pod.

      4.3. Veterinárny lekár zodpovedá za odborné  čipovanie psov. O čipovaní vykoná zápis.

      4.4. Prihlášku k zápisu šteniat zasiela chovateľ doporučene do 3 mesiacov od dátumu narodenia šteniat na adresu                plemennej knihy.

      4.5.  Postup pri čipovaní šteniat je nasledovný:

 - Chovateľ požiada veterinárneho lekára, ktorý má s  SKJ uzatvorenú dohodu, o začipovanie šteniat, a to pred      zaslaním prihlášky k zápisu šteniat na plemennú knihu.

           - Veterinárny lekár po začipovaní šteniat nalepí do prihlášky k zápisu čiarové kódy k ich menám.

 

    5) CHOVATEĽSKÉ PODMIENKY

 Chovatelia združení v KCHPND vykonávajú svoje chovateľské aktivity záväzne podľa týchto zásad :

      5.1. BONITÁCIA

Pre zaradenie do chovu musí pes alebo suka splniť tieto podmienky :

- Poslať prihlášku na bonitáciu -  posielať najneskôr  do 7 dni  pred bonitáciou. /prihláška po tomto termíne bude považovaná za prihlášku na mimoriadnu bonitáciu /

- Preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznávanou FCI,

- Preregistrácia importovaných jedincov do Slovenskej plemennej knihy psov./SPKP/,

    - Majiteľ predvedeného jedinca musí byť členom klubu./pre nečlenov platí odst. 7  Osobitné ustanovenia/

- Vek jedinca musí byť minimálne 18 mesiacov.

- Absolvovanie výstavy usporiadanej klubom od triedy mladých.

    - Pre  zbonitovanie jedinca je potrebné  získať známku - pre psa výborný - pre suku veľmi dobrá - v triede strednej, otvorenej, na výstavách so                   zadáváním CAC / národných, medzinárodných, špeciálnych a klubových/.

    - Pre zaradenie do chovu môžu chýbať dva v zuby v rozsahu P1 v dolnej čelusti. Nadpočet zubov nie je vadou.

- Chybné postavenie dvoch stredných rezákov umožňuje zaradenie do chovu.

    - Individuálnu /mimoriadnu/ bonitáciu môže povoliť výbor klubu. Žiadateľ plne hradí všetky výdavky.

- Bonitačnú komisiu navrhuje výbor klubu. Bonituje rozhodca.

    - Pri opakovanej bonitácii musí byť členom komisie jeden člen z predchádzajúcej  bonitácie.

Re – bonitácia jedincov v prípade predchádzajúceho vyradenia  z chovu pre akékoľvek vady chrupu a záhryzu je vylúčená.

- Súčasťou bonitácie je bonitačná karta.

    - Zaradenie do registra chovných jedincov vykonáva SPKP, na žiadosť majiteľa a zároveň vykoná o tom zápis       v PP.

    - Importovaní jedinci môžu byť zaradení do chovu po absolvovaní riadnej alebo mimoriadnej bonitácie.

    - Do chovu sa nezaraďujú jedince, u ktorých bol vykonaný zákrok k odstráneniu, zakrytiu alebo zmierneniu             anatomických alebo z chovu vylučujúcich exteriérových vád.

                        

- Ak v priebehu života  príde jedinec akýmkoľvek spôsobom o zub, je potrebné :

a) doložiť  RTG od veterinára , ktoré musí byť čitateľne identifikované  čipom alebo menom jedinca, na snímke musí byť jasne viditeľné lôžko chýbajúceho zuba.

alebo

  b) posudok od rozhodcu z výstavy, kde je potvrdené , že jedinec je plnochrupý.

                     

- Na Bonitáciu podľa Eu.D.D.C. treba predložiť posúdenie DBK a DNA  /genotyp   mikrosatelitov psov/

- na posudzovanie RTG snímkov bol schválený na ČS 14.9.2012  MVDr. Smatana Ladislav.

 

  - Po absolvovaní bonitácie je chovnosť psa doživotná, sučka môže byť použitá  v chove do 8 rokov.

 

Pre majiteľov zo zahraničia je možnosť bonitovať podľa EuDDC na Slovensku , ak sa v krajine, kde je pes registrovaný, bonitácia nevykonáva .

V prípade, že zodpovedný chovateľsky klub  v konkrétnej krajine neponúka žiadne bonitácie alebo menej ako 2 x ročne, môže byť podaná žiadosť o bonitáciu v  zahraničí.

Žiadosť musí byť podaná písomne a musí obsahovať všetky dáta týkajúce sa daného jedinca a jeho majiteľa, vrátané odôvodnenia.

Návrh žiadosti na povolenie bonitácie musí byť poslaná:

 a) zodpovednému  chovateľskému  klubu(organizácii) v krajine, kde majiteľ žije (kde je registrovaný jedinec)

 b) zodpovednému chovateľskému  klubu v zahraničí, kde chce bonitáciu vykonať

 c)  na vedomie sekretariátu EuDDc.

Pre majiteľov psov z krajín vyššie uvedených je možné  urobiť bonitáciu v rámci  výstavy EuDDC  za predpokladu vopred poslanej písomnej žiadosti .

Obsah a adresovanie žiadosti je definované vyššie.

 

      5. 2. RIADENÝ CHOV

              Nemeckú dogu je možné zaradiť len do riadeného chovu.

              Riadený chov predpokladá:

-          čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode (FCI)

-          absolvovanie bonitácie od veku 18 mesiacov s hodnotením „chovný"

 

      5.3. PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE

- Pripúšťacie povolenie vydá PCH výhradne na písomnú žiadosť chovateľa najneskôr 8 týždňov pred  očakávaným háraním.

- Záležitosťou chovateľa je výber krycieho psa , pričom môže plne využiť služby PCH.

- Poradca chovu má právo odmietnuť vyhotovenie pripúšťacieho povolenia :
a) pokiaľ nemá dostatočné informácie o krycom psovi a suke, a nemá možnosť tieto  

    informácie v priebehu krátkeho obdobia získať,
b) v prípade porušenia Chovateľského poriadku KCHPND chovateľom.

-   V prípade odmietnutia vystavenia pripúšťacieho povolenia poradcom chovu môže sa  žiadateľ odvolať na     výbor klubu, ktorý o žiadosti rozhodne.

-  platnosť nepoužitého krycieho listu – je jeden kalendarny rok (1.1.- 31.12.) , pre nečlenov, len na konkrétny prípad.

- Suka, na ktorú sa žiada pripúšťacie povolenie, je zaradená do chovu a v dobe krytia má  najmenej 20            mesiacov.

-  Pripúšťacie povolenie, ktoré bolo použité a sučka nezostala kotná, je potrebné vrátiť poradcovi chovu,          taktiež po uplynutí doby platnosti pripúšťacieho povolenia.

 

 5.4.  PÁRENIE

Párenie je možné uskutočniť na základe pripúšťacieho povolenia vydaného poradcom chovu KCHPND. Pripúšťacie povolenie sa musí vystaviť aj keď obidvaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

             Párenie musí zodpovedať týmto podmienkam:

- Na párenie sa môžu použiť plemenníci, ktorí splnili podmienky chovnosti i v iných kynologických                   organizáciách začlenených v FCI . Žiadosť o použitie takéhoto psa je nutné doložiť fotokópiou PP.

-  Párenie suky dvoma psami v priebehu jedného hárania je zakázané. Šteňatá z takéhoto spojenia nebudú      zapísané do SPKP,

-  Prípustný počet vrhov pre chovnú suku je 3x za dva roky. Avšak iba vtedy, ak je suka vo  výbornej kondícii.    Inak raz ročne, bez obmedzenia počtu ponechaných šteniat.

-  Prirodzené párenie môže byť nahradené insemináciou. O  inseminácii sa urobí záznam do pripúšťacieho      povolenia. Realizovať ho môže výlučne  veterinárny lekár, ktorý jeho  vykonanie súčasne  potvrdí v              pripúšťacom povolení.

-  Úhrada za párenie je vecou dohody majiteľov chovných jedincov, odporúča sa písomná dohoda.

-  Ak sa ako úhrada za párenie poskytuje šteňa, prináleží prvý výber chovateľovi, druhý výber majiteľovi            chovného psa.

-  Pripustenie v zahraničí je možné na základe pripúšťacieho povolenia.

-  Pes nemá počet obmedzených krytí. Medzi jednotlivými pripusteniami psa k rôznym  sukám  musí byť          minimálny odstup 24 hodín.

- Chovatelia chovnej suky a plemenného psa sú povinní osobne sa zúčastniť v úlohe svedkov párenia. Ak       pes i suka patria jednému majiteľovi, musí byť pri párení nestranný svedok.

- Majiteľ chovného psa je povinný viesť „knihu krytí“.

- V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby bol ostatnými splnomocnený len jeden k jednaniu s príslušnými       orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí.

-  náhrada za párenie je v chovateľskom poriadku SKJ

 

 

    6) VRH

           6.1. Chovateľ je povinný do 5 dní nahlásiť narodenie šteniat poradcovi chovu.

           6.2. Vrh a počet šteniat, prípadne skutočnosť, že suka nezostala kotná, je chovateľ povinný  

                  oznámiť aj majiteľovi psa.

 6.3. Na základe rozhodnutia členskej schôdze, boli kontroly vrhu zrušené. Kontrola vrhu sa bude vykonávať na            základe dobrovoľného rozhodnutia chovateľa, ktorý zašle doporučene žiadosť poradcovi chovu do 7 týždňov          od narodenia šteniat. Príspevok za náklady vynaložené pri kontrole vrhu je 50  € bez rozdielu vzdialenosti            bydliska chovateľa. Príspevok sa zasiela na účet klubu pred kontrolou vrhu.

 6.4. Vyplnený krycí list zasiela chovateľ poradcovi klubu  spolu s potvrdením o zaplatení členského. Poradca              chovu, po potvrdení členstva  chovateľa v klube, zašle krycí list na Úniu kynologických klubov.

         6.5. Chovatelia vyplnia  tlačivo „ Hlásenie o vrhu“, tlačivo bude na stránkach. 

                V sfarbení sú nežiadúce:

-  u žltých a pásikavých biele znaky na hrudi presahujúce veľkosť v priemere 5 cm

-  u čiernych a plášťových  veľké biele goliere, grošovanie

-  u škvrnitých veľké šedé znaky

       6.6. Šteňatá možno odpredať, ak majú najmenej 7 týždňov a sú očipované.

       6.7. Pri predaji šteniat sa vyhotovuje písomná zmluva.

       6.8. Každý chovateľ je povinný viesť „ knihu odchovov„ pre každú chovnú suku a predložiť ju v prípade kontroly.

       6.9. Ak nezostala suka kotná, chovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť majiteľovi chovného psa a PCH                          najneskôr do 14 dní od dátumu predpokladaného vrhu.

       Z chovu sú vylúčení :

Chovní jedinci, z ktorých preukázateľne pochádzajú potomkovia s hrubými dedičnými vadami / chudozubosť a pod. /, po skončení hornej vekovej hranice.    

 

   7) Osobitné ustanovenia
    7.1.  Nečlenovia KCHPND sú povinní dodržiavať Chovateľský a Bonitačný  poriadok klubu.

    7.2.  Nečlenovia platia za bonitáciu podľa stanovených poplatkov.

    7.3.  Nečlenovia platia za kontrolu vrhu podľa platných poplatkov, plus cestovné podľa platných   

             cestovných náhrad.   

    7.4.   Kontrola bude vykonaná  po uhradení poplatkov na účet klubu.

 

8) Záverečné ustanovenia

Všetko tu nespomenuté upravuje Chovateľský a zápisný poriadok SKJ a chovateľský poriadok FCI .

 

 

KCPND  je  členom FCI, SKJ, ÚKK,  Eu.D.D.C.

Tento  chovateľský a bonitačný poriadok platí od 1.12..2015.

Upravený: 28.11.2015 na výbore klubu.