OZNAM

25.04.2016 22:41

 

 

Dňa 15.apríla 2016 bol doručený rozsudok Krajského súdu v Žiline,  ktorý právoplatnosť  rozsudku Okresného súdu v  Martine č. k. 9C/105/201-273 zo dňa 9.apríla 2015 p o t v r d z u j e.

Okresný súd v Martine dňa 9.apríla 2015 rozhodol: Súd zrušuje uznesenie odporcu zo dňa 21.5.2011 ako nezákonné.

 

                     UZNESENIE Z MIMORIADNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE

                                  konanej dňa 21.5.2011 v Bojniciach

 

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje

1. Odvolanie Mgr. Pavla Maliňáka z funkcie predsedu KCHPND

2. Vylúčenie Mgr. Pavla Maliňáka z KCHPND

3. Zmenu stanov  podľa zoznamu :

·  V bode 1. sa za slovom „SÍDLO“ text “Pongrácovce 42, 053 05“ nahrádza textom „Necpaly 368, 038 12“  

·  V bode 2. sa za text „Združovať všetkých chovateľov“ dopĺňa text  „ a priateľov“

·  Bod 2.4. sa vypúšťa a číslo „2.5.“ sa mení na „2.4.“

·  V bode 3.2.1 sa text „Členom sa  stáva uchádzač po prijatí výborom klubu a zaplatení príslušných poplatkov.“ nahrádza  textom „Uchádzač zasiela  prihlášku na adresu tajomníčky klubu. Ak jeho členstvo nebude písomne zamietnuté do 30 dní, po zaplatení členského príspevku sa stáva členom klubu.“

·  V bode 3.3.2. sa na koniec dopĺňa text „bežného roka. Ak člen nezaplatí členský príspevok do uvedeného termínu, bude vyzvaný na úhradu s poplatkom, ak ani po tejto výzve do 30 dní od doručenia výzvy členské aj s poplatkom nezaplatí, členstvo mu zaniká.“

·  V bode 4.3.1. sa slovo „organizačným“ nahrádza slovom „vnútorným“

·  V bode 6.1.9.6. sa na koniec dopĺňa text „ a členovia KRK si zvolia medzi sebou predsedu,“

·  V bode 6.1.9.7. sa slovo „ organizačný“ nahrádza slovom „ vnútorný“

·  V bode 6.2.2. sa vypúšťa text „najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania“

·  Bod 6.2.5.1. sa vypúšťa a nasledovné body sa prečísľujú tak ako sú v poradí

·  Za bod 6.3.3. sa dopĺňa bod 6.3.4. „Člen KRK nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu v klube“

·  V bode 6.3.5. sa v druhej vete za slovo „ chovateľského" dopĺňa text „ vnútorného“

·  V bode 10.1. sa slovo „organizačný“ nahrádza slovom „vnútorný“

·  V záverečných ustanoveniach stanov bude v bode 10.2. napísaný text:

„Stanovy zo dňa 29.01.2011 upravené v zmysle zmien schválených dňa 21.5.2011 mimoriadnou členskou schôdzou v Bojniciach budú v úplnom znení predložené ministerstvu vnútra SR.“

·  V bode 10.3. sa uvedie text „Dňom 21.5.2011 strácajú platnosť predchádzajúce stanovy registrované na MV SR dňa 14.2.2011 pod číslom zápisu VVS/1-900/90-14584-2.“

4. Zmenu v chovateľskom poriadku - krycie povolenie sa bude vystavovať len vo dvoch vyhotoveniach

5.  Návrh rozpočtu na rok 2011

 

Mimoriadna členská schôdza berie na vedomie

1. Správu volebnej komisie o výsledku volieb členov výboru a členov kontrolnej a revíznej komisie:

·      Od 21.5.2011 sú novými členmi výboru predseda - Ing. Tomáš Nágl, podpredseda - Miroslav Čmiko, pokladník - Takácsová Enikő

·      Od  21.5.2011 je novým členom kontrolnej a revíznej komisie  Vojtech Benedek

2. Správu Jany Kačinovej zo Špeciálnej výstavy psov v Nitre

3. List p. Pavla Maliňáka

Mimoriadna členská schôdza ukladá

Predsedovi  KCHPND

·          podať návrh na zápis zmeny zaregistrovaných stanov na Ministerstve vnútra SR

·         oboznámiť členskú základňu o MČS formou uverejnenia zápisnice na webovej stránke KCHPND

·         požiadať p. Maliňáka o odovzdanie celej dokumentácie klubu a peňažných prostriedkov klubu

 

 

Zapísala tajomníčka KCHPND                                                    

Jana Kačinová           

                                                                      

 

Predseda KCHPND

Ing. Nágl Tomáš