Uznesenie z Členskej schôdze zo dňa 19.10.2014

19.11.2014 22:15

                              Uznesenie z Členskej schôdze

          Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg konanej

                       dňa 19.10.2014 V Rastislaviciach

 

 

Členská schôdza schvaľuje :

1.       Plán činnosti  KCHPND na rok 2015

2.       Návrh rozpočtu KCHPND na rok 2015

3.       Postup na vymáhanie nezaplatených výstavných poplatkov.

4.       Zmeny v chovateľskom poriadku.

 

Členská schôdza berie na vedomie :

1.       Správu predsedu KCHPND p. Kubinu Mareka

2.       Správu pokladníčky KCHPND p.Ambrózovej Moniky

3.       Správu poradcu KCHPND p. Priehodu Mariána

4.       Správu predsedu revíznej komisie KCHPND JUDr. Michaliskovej Veroniky

 

Členská schôdza ukladá :

1.       Predsedovi p. Kubinovi Marekovi – zabezpečiť informácie o výstave Mollos klubu

2.       Tajomníčke p. Kačinovej Jane – vykonať zmeny v Chovateľskom poriadku.

-          Upraviť na stránke správu ohľadom  RTG snímku.

-          Nahlásiť plán činnosti na ÚKK.

Hlasovanie : za : 16 – proti : 0 – zdržal sa : 0