Uznesenie z ČS zo dňa 14.9.2012

15.11.2012 13:38

                                                  UZNESENIE Z ČLENSKEJ SCHÔDZE

                                               konanej dňa 14.9.2012 v Nitrianskom Rudne

 

 

              Členská schôdza schvaľuje

 1. Plán činnosti KCHPND na rok 2013
 2. Návrh rozpočtu KCHPND na rok 2013
 3. Návrh na súčinnosť so Slovenským moloss klubom /Memoriál Pichlíka/
 4. Upraviť  poplatky ohľadom pripúšťacieho povolenia – poplatok 5,- € za vydanie pripúšťacieho povolenia, zasielať poukážkou typu H a znižuje sa paušálna náhrada cestovného na 45 ,- €
 5. MVDr. Smatanu Ladislava ako jediného veterinára na vyhodnotenie DBK pre chovnosť podľa EUDDc.

 

              Členská schôdza berie na vedomie

 1. Správu tajomníčky  p. Kačinovej o hospodárení v klube
 2. Správu p. Priehodu  ako poradcu chovu
 3. Správu p. Kubinu za KRK
 4. Informáciu p. Priehodu o čipovaní zvierat

 

             Členská schôdza ukladá

webmastrovi KCHPND

 • doplniť zoznam členom  na webstránku
 • doplniť na žiadosť členov bonitovaných jedincov
 • doplniť veterinára MVDr. Smatanu na stránku 

predsedovi KCHPND

 • informovať sa ohľadom čítačky – jej zakúpenie

 

tajomníčke  KCHPND

 • poslať na SKJ plán činnosti na rok 2013

poradcovi chovu KCHPND

 • doplniť informácie o bonitovaní za rok 2012

 

Uznesenie jednohlasne schválené

 

 

Zapísala tajomníčka KCHPND

Kačinová Jana

 

Predseda  KCHPND

Ing. Nágl Tomáš