Uznesenie z MČS 11.5.2013 Oslany

07.06.2013 17:55

                     Uznesenie z Mimoriadnej členskej schôdze

                           Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

                                konanej dňa 11.5.2013 v Oslanoch

 

 

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje :

1.      Zmeny v programe MČS vykonané v priebehu schôdze,

2.      Zmenu stanov Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg,

3.      Zmenu Chovateľského a Bonitačného poriadku,

 

Mimoriadna členská schôdza berie na vedomie:

1.      Správu predsedu Kontrolnej a revíznej komisie

2.      Informáciu o pozastavení výkonu funkcie medzinárodného rozhodcu pre Mariána Priehodu odo dňa 4.4. 2013 na základe nepravdivých obvinení Mgr. Maliňáka.

3.      Správu volebnej komisie o výsledku volieb členov výboru, kontrolnej a revíznej komisie.

 

Mimoriadna členská schôdza vyslovuje podporu :

        Mariánovi Priehodovi, nakoľko patrí medzi dlhoročných členov Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg a nikdy sa nedopustil žiadneho porušenia výstavného poriadku FCI, SKJ ani nášho klubu a rovnako nikdy neporušil žiadne vnútorné klubové predpisy.

 

 

Mimoriadna členská schôdza ukladá :

 

-          Výboru klubu

 

1.      Požiadať Slovenskú kynologickú jednotu o ukončenie trestu pre rozhodcu exteriéru Mariána Priehodu, ktorým mu bol od 4.4. 2013 pozastavený výkon funkcie, a to na základe nepravdivých obvinení Mgr. Maliňákom. 

 

2.     Požiadať Úniu kynologických klubov a Predsedníctvo zboru rozhodcov exteriériu SKJ a plnú podporu pri požiadavke ukončenia trestu pre Mariána Priehodu, nakoľko mu tento bol uložený na základe nepravdivých informácií.

 

3.     Vyhľadať právnu pomoc.

 

 

 

 

- KRK

 

       1.  vyzvať p. Maca o vyjadrenie sa ku jeho vrhu , ktorý mal v roku 2013

 

 

- predsedovi klubu

 

1. podať návrh na zmenu zaregistrovaných stanov na MV

 

 

Zapísala tajomníčka

Kačinová Jana

                                                                                                   Kubina Marek

                                                                                                   predseda klubu