Uznesenie z Mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 23.10.2016 v Nitre

11.11.2016 21:07

                                    Uznesenie

                z Mimoriadnej členskej schôdze

        Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

                      konanej  v Nitre dňa 23.10.2016

 

 

 

Mimoriadna členská schôdza berie na vedomie :

 

·         Správu predsedu KCHPND

·         Správu pokladníčky KCHPND

·         Správu predsedu revíznej komisie KCHPND

 

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje :

·         Nový výbor klubu v zložení :

predseda : p. Húska

podpredseda : p. Filin

tajomník : p. Kačinová

pokladník : p. Kubíková

poradca chovu : p. Melicherčík

 

·         Novú KRK v zložení :

predseda KRK : p. Maco

člen KRK : p. Kaštan

člen KRK : p. Kollárová

 

 

Mimoriadna členská schôdza ukladá :

1.       Predsedovi – dať  zmenu výboru a  sídla klubu na MV SR .

Počet hlasujúcich : 14

Hlasovanie :       ZA : 14      PROTI : 0    ZDRŽAL SA : 0

Zapísala  : Trepáčová  Jana                                      Overil : Kubina Marek