Uznesenie zo dňa 17.9.2011

18.09.2011 20:33

 

                                      UZNESENIE Z ČLENSKEJ SCHÔDZE

                               konanej dňa 17.9.2011 v Nitrianskom Rudne

 

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje

1.       Rozpočet KCHPND na rok 2012

2.       Plán činnosti KCHPND na rok 2012

3.       Doplnenie dodatku do chovateľského poriadku ohľadom platnosti krycieho povolenia.

4.       Upravenie prihlášky na bonitáciu.

5.       Vylúčenie p. Kaštana Františka z KCHPND

 

Mimoriadna členská schôdza berie na vedomie

1.       Správu p. Nágla o doterajšom dianí v klube

2.       Správu p. Kačinovej o hospodárení v klube

3.       Správu p. Priehodu  ako poradcu chovu

4.       Správu p. Kubinu za  KRK

5.       Rozhodnutie členov aj naďalej pokračovať v tetovaní zvierat

6.       Žiadosť p. Filina

7.       Správu volebnej komisie o výsledku doplňujúcich volieb do kontrolnej a revíznej komisie :

·         Od  17.9.2011 je novou členkou kontrolnej a revíznej komisie JUDr. Michalisková Veronika

Mimoriadna členská schôdza ukladá

webmastrovi  KCHPND

·         doplniť  na webstránke  zmenu chovateľského poriadku

·         doplniť na webstránke zmeny v prihláške na bonitáciu

·         doplniť na webstránke zmenu v kontrolnej a revíznej komisii

predsedovi KCHPND

·         oboznámiť p. Kaštana  o jeho vylúčení z KCHPND

·         požiadať  EUDDc o zapísanie p. Priehodu do zoznamu rozhodcov

poradcovi chovu

·         odpovedať na žiadosť p. Filina

 

tajomníčke klubu

·         oboznámiť SKJ s rozhodnutím členskej základne o označovaní šteniat

·         oboznámiť SKJ so zmenou v obsadení kontrolnej a revíznej komisie

·         poslať SKJ plán činnosti KCHPND na rok 2012

 

 

 

Zapísala tajomníčka KCHPND

Jana Kačinová

 

Predseda KCHPND

Ing. Nágl Tomáš