Uznesenie z VČS konanej 8.11. 2015 v Topoľčanoch

24.11.2015 19:43

UZNESENIE

z VČS konanej 8.11. 2015 v Topoľčanoch

 

 

Členská schôdza berie na vedomie :

1.       Správu predsedu KCHPND

2.       Správu pokladníčky KCHPND

3.       Správu poradcu KCHPND

4.       Správu predsedu revíznej komisie KCHPND

 

Členská schôdza schvaľuje :

1.       Plán činnosti  KCHPND na rok 2016

2.       Návrh rozpočtu KCHPND na rok 2016

3.       Zmeny v chovateľskom a bonitačnom poriadku a organizačnom poriadku

4        Zmeny stanov Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

Členská schôdza ukladá :

1.       Predsedovi dať návrh na zmenu zaregistrovaných stanov na MV SR.
2.       Tajomníčke p. Trepáčovej Jane

           -  vykonať zmeny v chovateľskom, bonitačnom a organizačnom poriadku

           -  nahlásiť plán činnosti na ÚKK.

 

Hlasovanie :  za: 13 / proti: 0 / zdržal sa: 1


 

 

 

V Topoľčanoch  8.11.2015

 

 

Zapísala : Katarína Čerešňáková                          Overila  :  Jana Trepáčová