Zápisnica so schôdze výboru zo dňa 25.2.2012

03.03.2012 20:12

 

               Zápisnica so schôdze výboru KCHPND

             konanej cez komunikačný peer-to peer program dňa 25.2.2012

 

Prítomní :      predseda p. Nágl Tomáš, podpredseda p. Čmiko Miroslav,

                    tajomníčka p. Kačinová Jana, poradca chovu P. Priehoda Marian

                    za KRK predseda KRK p. Kubina Marek

                    p. Takácsová Enikő sa ospravedlnila

 

Program :     1.  ŠVP

                    2. Bonitácia

                    3.  MČS

                    4.  Sťažnosť p. Farkašovej

                    5.  Sťažnosť p. Filina

                    6.  Sťažnosť p. Maliňáka Pavla

 

             Predseda privítal na schôdzi všetkých prítomných.

             p. Kačinová  Jana bola poverená písaním zápisnice.

 

           1.ŠVP - pre nadhodnotené poplatky za prenajatie priestorov  od obecného úradu Veľké Kostoľany sa výstava presunie do obce Belince, okr.                 Topoľčany.

Organizačný výbor : riaditeľ výstavy p. Nágl Tomáš

                                     členovia výstavného výboru : p. Kačinová Jana, p. Kubina Marek

                                     rozhodca : p. Matyáš Jaroslav

2.      Bonitácia – bonitácia sa bude konať až po ukončení výstavy

       Bonitačná komisia : rozhodca p. Priehoda Marian

       Členovia bonitačnej komisie : p. Nágl Tomáš, p. Čmiko Miroslav, p. Benedek Vojtech

3.    MČS – nakoľko nie sú dokončené všetky začaté súdne spory,  nie je dôvod zvolávať Mimoriadnu členskú schôdzu.

4.    Predsedovi p. Náglovi  Tomášovi bola doručená sťažnosť  p. Farkašovej  Nicol , kedy došlo k zmene chovateľského poriadku- odpovie p. Nágl

5.    Predsedovi KRK p. Kubinovi Marekovi bola doručená  sťažnosť p. Filina Milana ohľadom vykonanej bonitácie v Nitrianskom Rudne – prešetrí a odpovie p. Kubina Marek.

6.  Predsedovi p. Náglovi Tomášovi bola doručená sťažnosť p. Maliňáka Pavla ohľadom poplatkov za náhrady cestovného vyplatené poradcovi chovu  p. Priehodovi Marianovi - na sťažnosť odpovie p. Nágl.

 

 

Zapísala : tajomníčka KCHPND Jana Kačinová