Zápisnica so zasadania výboru 11.11.2012

27.11.2012 11:27

         

                                Zápisnica zo zasadania výboru zo dňa 11.11.2012

                                                      miesto konania Rastislavice

 

Prítomní : Ing. Nágl Tomáš, Priehoda Marian, Kačinová Jana, Enikö Takácsová,

Za KRK    :  Kubina Marek

Zapisovaním bola poverená p. Kačinová

 

Program :  

  • Daňové priznanie
  • Vyjadrenie DÚ- DIČ
  • Bonitačný poriadok
  • Spravodaj
  • Internetová stránka
  • Čítačka
  • Chovateľský poriadok
  • Bonitácia

 

  • Ing. Nágl sa vyjadril, že klub má termín podania daňového priznania do konca roka 2012. O zabezpečenie osoby pre  vypracovanie daňového priznania sa postará Enikö Takácsová.
  • Ohľadom DIČ-a Ing. Nágl informoval, že ho nemusíme mať pridelené ako nezisková organizácia. Ing. Nágl bol poverený zaregistrovať KCHPND na darovanie 2 %   z dane.Ing. Nágl  pripomenul, že treba na ČS odsúhlasiť poverenú osobu na spracovanie účtovníctva.
  • Bonitačný poriadok – treba prepracovať, s presnými požiadavkami dokladov. Návrh p. Priehodu v odstavci 13 BP upraviť z členov – na chovateľov.
  • Spravodaj bude vydaný do konca roka 2012, treba dodať všetky podklady pre vydanie. Poradca chovu, tajomníčka, KRK.
  • Internetová stránka – nie je aktualizovaná ako by bolo potrebné pre členov klubu .Webmaster sa vyjadril, že treba hľadať nového človeka, čo by robil stránku, pre nedostatok času.

       Na stránku treba doplniť :

  • prihlášku na bonitáciu
  • upravené poplatky spojené s vystavením krycieho listu a poplatkov pre poradcu chovu podľa odsúhlasenia na ČS
  • doplniť tlačivo Žiadosť o pripúšťacie povolenie
  • doplniť zoznam bonitácií/ bonitovaných jedincov
  • zoznam jedincov bonitovaných podľa Eu.D.D.C. - prepojenie s webstránkou Eu.D.D.C.
  • zverejnenie odsúhlaseného veterinárneho lekára pre posudzovanie DBK MVDr. Smatanu- Bojnice
  • p. Kačinová bola poverená zistiť ako  funguje internetová stránka v iných kluboch.
  • Čítačka – presondovať na nete – oboznámiť predsedu.
  • Chovateľský poriadok – p. Priehoda požiadal o opravenie CHP
  • v bode F/2, pri kontrole zistil, že bola omylom uvedená kontrola šteniat do 7 dní – opraviť na 7 týždňov 
  • v bode D/9 zmeniť počet vyhotovenia pripúšťacích  povolení na dvojmo

Od 1.1.2013 nadobúda účinnosť nový chovateľský poriadok SKJ, preto nastávajú zmeny aj našom chovateľskom poriadku a aj bonitačnom poriadku – zmeny vykonal výbor klubu, poplatky pre nečlenov klubu.

Chovateľský poriadok –

  • v bode D 2 - Ide o  chovateľa , ak má chránený názov /chovateľskú stanicu /. Ak je nečlen, podmienky sú v bonitačnom poriadku – pre nečlenov.

 

Bonitačný poriadok –

  • v bode 13 zmeniť členov klubu - na chovateľov
  • doplniť bod 15 pre nečlenov klubu -  Nečlenovia KCHPND sú povinní dodržiavať Chovateľský a Bonitačný poriadok klubu, mimo bodu 1.
  • doplniť bod 16  - Nečlenovia platia za bonitáciu dvojnásobok mimoriadnej bonitácie.
  • doplniť bod 17 -  Nečlenovia platia za kontrolu vrhu 50€, plus cestovné podľa platných cestovných náhrad. Kontrola bude vykonaná  po uhradení poplatkov na účet klubu.
  • Doplniť bod 18 - Ostatné tu neprejednané sa riadi podľa chovateľského a zápisného poriadku SKJ.

Poplatky pre nečlenov

  • Bonitácia – dvojnásobok mimoriadnej bonitácie
  • Kontrola vrhu – 50 € + náhrada cestovného podľa platných cestovných náhrad.

Bonitácia – odsúhlasená  bonitácia na termín Trenčínovej výstavy – s tým súvisí rozšíriť plán   akcií na SKJ, aj na stránky, delegovať rozhodcu.

Bonitačná komisia na Trenčín

  • Rozhodca                                  :         Priehoda Marian
  • Členovia bonitačnej komisie     :         Benedek Vojtech

                                                                   Ing. Nágl Tomáš

                                                        Takácsová Enikö

  • p. Priehoda navrhol zriadiť chovateľské kolégium z radov chovateľov, prejedná sa na ČS.
  • ŠVP Oslany –  požiadať členov klubu o súčinnosť
  • P. Kačinová navrhla, aby sa pri ČS v Nitrianskom Rudne poriadala aj prednáška ohľadom výživy a chovu ND.

 

Zapísala Jana Kačinová