Zápisnica z Členskej schôdze KCHPND konanej dňa 19.10.2014 v Rastislaviciach

19.11.2014 22:05

Zápisnica z Členskej schôdze  Klubu chovateľov a priateľov                                                                                                                                      nemeckých dôg konanej dňa 19.10.2014 v Rastislaviciach

 

Prítomní  : 17 členov

     dvaja hostia

Zapisovateľ : Kačinová Jana

Overovateľ : Kubina Marek

 

 

Hlasovanie za odsúhlasenie programu schôdze : za : 17- proti : 0 -zdržal sa : 0

 

1.       Otvorenie – predseda privítal prítomných členov klubu.

2.       Kontrola uznesenia –

a/ zaregistrovanie 2 % daní – p. Kubina vysvetlil členom, že klub sa momentálne nevie prihlásiť na poberanie , nakoľko naše stanovy nemajú špecifikovaný predmet činnosti v stanovách klubu, na ktorý môže Občianske združenie tieto 2 % poberať.

b/ Vypracovanie dodatku ku smernici č.3. bod 2 o funkciu prekladač – splnené

c/ Doplniť zmluvu pre nečlenov – platnosť zmluvy na jeden rok – splnené

d/ Poslať plán činnosti na ÚKK – splnené

3.       Správa predsedu klubu – bola prečítaná.

4.       Správa pokladníčky klubu- bola prečítaná.

5.       Správa poradcu chovu – bola prečítaná.

6.       Stanovenie postupu pre vymáhanie nedoplatkov z výstav .

a/ zaslanie upomienky

b/ posledná výzva

c/ na výstavy usporiadané klubom sa nebude môcť prihlásiť vystavovateľ, pokým nebude mať vyrovnané výstavné poplatky z predchádzajúceho obdobia.

Hlasovanie : za : 17- proti  : 0 - zdržal  sa : 0

7.        Bonitácie presunúť na termín mimo výstav – členovia sa dohodli, že bonitácie budú presunuté na termíny MVP  v Nitre a to v termínoch 6.6.2015 a 28.112015, po skončení vystavovania nemeckých dôg, možnosť zmeny vyhradená.

Návrh členov do bonitačných komisií : p. Húska Matúš, p. Kubina Marek, JUDr. Michalisková Veronika, MVDr. Drabiščák Gabriel, p. Halkovič Štefan, p. Ambróz Róbert, p. Trepáčová Janka, p. Čerešňáková Katarína

Rozhodcovia: p. Priehoda Marian, p. Bíroš Milan

8.       Poverenie člena na zastupovanie na Eu.D.D.C. v Belgicku, prihlásila sa p. Trepáčová Janka, p. Kubina navrhol. P. Čmika a p. Priehodu a upozornil, že na takú schôdzu by mal ísť delegát, ktorý  má  prehľad  ako funguje klub ., Eu.D.D.C. , ale  aj celkový  rozhľad v problematike  plemena a chovu .  

ktorý perfektne ovláda štandard plemena,predbežný príspevok pre delegáta 500 € - v rámci možností klubu v čase konania , delegát bude menovaný dodatočne.-výborom klubu

Hlasovanie : za : 17- proti  : 0 - zdržal sa : 0

9.       Návrh p. Húsku Matúša na určenie paušálnych nákladov pre členov výboru a členov  KRK, pán Húska predniesol svoj návrh/čiastočné náhrady za tel., internet/, členovia výboru odmietli v momentálnej situácii poberať  náhrady , ktoré vynakladajú pre činnosť klubu. Touto otázkou sa budeme zaoberať v budúcnosti.

 

 

10.   Plán činnosti –

a/ Špeciálna výstava sa bude konať dňa 16.5.2015 v obci Bojná, na Ranči Babica – uvedenú lokalitu navrhla  a vybavila p. Čerešňáková.

b/ Klubová výstava  sa bude konať dňa 19.9.2015 v Nitrianskom Rudne

c/ Jarná bonitácia : 6.6.2015 pri MVP v Nitre

d/ Jesenná bonitácia 28.11.2015 pri MVP v Nitre

-          P. Ambróz podal návrh na spoločnú výstavu s Mollos klubom, Epeiros -  treba získať viac informácií, spojiť sa s predsedom klubu.

-          Členská schôdza v októbri 2015, presný termín sa určí v priebehu roka.

Hlasovanie  za : 17-proti : 0 – zdržal : 0

11.   Návrh rozpočtu – prečítal p. Kubina hlasovanie : za 17- proti 0 – zdržal 0

Zo schôdze odišiel p. Benedek

12.   Vyhlásenie najstaršej dogy KCHPND za rok 2014- stala sa ňou Arka z Tuliho dvora vo veku 9 rokov, majiteľ p. Halkovič Štefan, chovateľ MVDr. Drabiščák Gabriel .

13.   Diskusia :

a/ p.Priehoda vysvetlil členom že šedý tiger je uznaná farba, posudzuje sa v ráze škvrnitom, pes  nesmie byť ocenený známkou výborný.  Stalo  sa na výstave v Nitre, kde bol dokonca takému jedincovi priznaný titul, ktorý mu bol neskôr po výhradách výboru klubu odobratý.

b/ p. Kubina zoznámil prítomných s prípisom ÚKK, ohľadom porušení stanov FCi, SKJ

p. Mravíkom, ktorý bol vylúčený z členstva pre obchodovanie so zvieratami.

c/p. Kubina predniesol návrh na zrušenie kontroly vrhov, nakoľko chovateľ si je sám zodpovedný za svoje vrhy, kontrola vrhu sa bude vykonávať  na požiadanie chovateľa.

Zmena v chovateľskom poriadku bod 3. Od 1.1.2015 sa nebudú vykonávať kontroly vrhov, len na požiadanie chovateľa. Spoplatní sa vystavenie krycieho listu 9 €

Hlasovanie : za : 16 - proti : 0 - zdržal  sa : 0

d/p. Kubina upozornil na to, že Eu.D.C.C. vydala zákaz vystavovania /od výstavy v Portugalsku/ na svojich akciách kupírovaným jedincom. Podal návrh, aby aj náš klub prijal zákaz vystavovania takýmto jedincom. Standard nemeckej dogu presne udáva postavenie ucha Uši : Prirodzene visiace, vysoko nasadené, stredne veľké, predný okraj prilieha k lícu. Ani vysoko, ani príliš nízko nasadené, nemajú byť po strane odstávajúce, alebo plocho priliehajúce.“
Zákaz bude platiť od 1.1.2015, bude zvýraznený v propozíciách a aj na každej návratke.

Hlasovanie : za : 10 - proti : 1-zdržal  sa : 5

e/JUDR. Michalisková navrhla zmenu v chovateľskom poriadku – Bonitácia- podmienky pre zaradenie do chovu : I. vypustiť

Hlasovanie : za: 16 - proti : 0 - zdržal sa : 0

f/p. Kollárová upozornila na fakt, že pri RTG psa môže byť predložený aj digitálny snímok, upraviť na stránkach.

g/p. Kollárová sa spýtala, či p. Drabiščáka urobil ako sme sa dohodli DNA testy šteniatkam, p. Drabiščák dodal testy.

h/ p. Nágl stále nemá vyrovnaný dlh voči KCHPND – poslať výzvu na úhradu, aby do 30 dní uhradil , ak neuhradí dať na vymáhanie,členovia súhlasili.

 

Zapísala : Kačinová Jana                            Overil Kubina Marek