Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 17.9.2011

18.09.2011 20:26

 

               Zápisnica z Členskej schôdze konanej dňa 17.9.2011

                                   V Nitrianskom Rudne

Počet prítomných  členov : 15/ viď prezenčná listina/

Program schôdze :      1. Otvorenie

                                  2. Návrh a schválenie programu schôdze

                                  3. Oboznámenie členov s doterajším dianím v klube

                                  4. Hospodárenie klubu

                                  5. Správa poradcu chovu

                                  6. Informácia o čipovaní

                                  7. Návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2012

                                  8. Diskusia

                                  9. Návrh a schválenie uznesenia

                                10. Záver 

                              

      1.       Schôdzu zahájil a prítomných privítal predseda klubu p. Nágl Tomáš, poďakoval všetkým prítomným za účasť.

      2.       p. Kačinová bola poverená zapisovaním

      3.       p.Nágl  prečítal program schôdze, ktorý bol odsúhlasený hlasovaním

              prítomní : 15

               hlasovali : za 14                     proti : 0                        zdržali sa : 1  zahraničný člen klubu

4.       Kontrola plnenia uznesenia z 21.5.2011 – odovzdanie nových stanov na MV –splnené  

                                                                       -  zápisnica uverejnená na webovej stránke –splnené  

                                                                       – P. Maliňák bol požiadaný o odovzdanie dokumentácie klubu – splnené – p. Maliňák dokumentáciu neodovzdal                                                                                                                                                   -

      5.       p. Nágl oboznámil  členov klubu o konaní p. Maliňáka od poslednej MČS

-          v poslednej chvíli sme zachránili členstvo klubu v SKJ, pre nečinnosť klubu a pre dlhy klubu voči SKJ

-          pri registrovaní nových stanov klubu sme zistili, že p. Maliňák sa pokúsil zrušiť klub tak, že sám ako štatutár požiadal Ministerstvo vnútra o zrušenie klubu, bez vedomia členskej základne

-          tak isto sme zachránili členstvo klubu  aj v EUDDc , kde nebol zaplatený členský poplatok

-          zistili sme, že na EUDDc nie je zapísaný p. Priehoda ako medzinárodný rozhodca – treba požiadať EUDDc o doplnenie

-          p. Maliňák sa pokúsil vybrať peniaze z účtu klubu, keď už nebol ani predsedom a ani členom klubu

-          stále prebieha súdny spor s p. Maliňákom, požiadal Okresný súd o zrušenie uznesenia z 21.5.2011

-          máme kontrolu z Daňového úradu, na podnet p. Maliňáka

-          prebieha aj vyšetrovanie na kriminálke, voči jednaniu p. Nágla

-          prebieha vyšetrovanie z Úradu na ochranu osobných údajov

-          pre práve prebiehajúce konania, navrhli členovia klubu zvolať Mimoriadnu členskú schôdzu na jar roku 2012

      6.       O hospodárení klubu informovala p. Kačinová , klub je v pluse.

      7.       p. Priehoda ako poradca chovu prečítal správu – v roku 2011 sa doteraz narodilo 37 šteniat

      8.       Čipovanie – p. Nágl prečítal list z SKJ, kde nás žiadajú o rozhodnutie, akým spôsobom budú označované šteňatá v našom klube – jednohlasne schválený doterajší spôsob – tetovanie

      9.       Rozpočet – p. Kačinová predniesla plán rozpočtu na rok 2012 / viď príloha/ - jednohlasne schválený

     10.   Plán činnosti – predniesol p. Nágl

-           usporiadanie Špeciálnej výstavy  KCHPND v marci 2012 pri Národnej výstave v Nitre

-          pre veľkú spokojnosť zúčastnených bolo navrhnuté  Klubovú výstavu  usporiadať v areály autocampingu v Nitrianskom Rudne v termíne 15.9.2012

-          usporiadanie výcvikových dní v auguste 2012.

Plán činnosti bol jednohlasne schválený.

     11.   P. Kubina prečítal správu za KRK komisiu / viď príloha/

 

     12.   Diskusia

-          P. Priehoda podal návrh na predlženia platnosti krycieho povolenia – neobmedzene, za podmienok – v čase použitia povolenia musí byť chovateľ  členom klubu, pes aj suka  sú chovný, krycie povolenie nie je použité

Hlasovanie : 13 za    2 sa zdržali

-          Táto zmena  v platnosti krycieho povolenia sa doplní do chovateľského poriadku.

-          P. Priehoda požiadal o upravenie prihlášky na bonitáciu podľa potrieb poradcu chovu-schválené

-          P. Nágl prečítal žiadosť p. Filina o povolenie bonitácie podľa EUDDc v Českej republike.

Žiadosť bola prejednaná, členovia nesúhlasili,  p. Filinovi odpovie poradca chovu p. Priehoda.

-          Členovia klubu navrhli za hrubé porušenie stanov klubu podľa bodu 5.1. vylúčenie p. Kaštana  Františka z Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg.

p. Kaštan František bol jednohlasne vylúčený

              -      Doplnenie programu schôdza o voľbu volebnej komisie

Členovia volebnej komisie : Ambróz Robert

                                                  Halkovič Štefan

                                                  MVDr. Drabičšák Gabriel

Hlasovanie : za : 11     zdržali sa : 4

      13.   Návrh na doplnenie člena kontrolnej a  revíznej komisie – bola navrhnutá JUDr. Veronika Michalisková

               Tajným hlasovaním bola zvolená za člena KRK 14 platných hlasov za.     

      14.   Návrh a schválenie uznesenia – jednohlasne

Zahraničný člen klubu sa nezúčastnil hlasovaní.

       15.   Záver – p. Nágl sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na schôdzi a zaželal všetkým veľa chovateľských úspechov.

 

 

Zapísala tajomníčka KCHPND

Jana Kačinová

 

Predseda KCHPND

Ing. Nágl Tomáš