Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 20.9.2013 Nitrianske Rudno

14.11.2013 13:11

                    Zápisnica z Členskej schôdze

 konanej dňa 20.9.2013 v Nitrianskom Rudne

Prítomní : vid prezenčná listina

Prítomní odhlasovali, že  Členskej schôdzi sa môžu zúčastniť aj nečlenovia za : 19,proti : 0, zdržal sa : 1

Predseda p. Kubina  Marek privítal prítomných na Členskej schôdzi.

Pred prečítaním programu navrhla pani Kačinová  Jana zmenu jednotlivých bodov v poradí programu.

Program bol zmenený a jednohlasne odsúhlasený.

1.       Otvorenie

2.       Schválenie programu schôdze, voľba zapisovateľa a overovateľa.

3.       Kontrola uznesenia.

4.       Správa o činnosti klubu za rok 2013.

5.       Správa o hospodárení klubu v roku 2013.

6.       Správa Kontrolnej a revíznej komisie za rok 2013.

7.       Diskusia.

8.       Návrh na vylúčenie z klubu p. Kubinu Mareka, p. Miroslava Čmika, p. Mariána Priehodu, p. Kačinovej Jany, p. Takácsovej Enikó.

9.       Návrh zmeny stanov.

10.   Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2014.

11.   Návrh a schválenie plánu činnosti a rok 2014.

12.   Záver.

 

-          voľba zapisovateľa : navrhnutá a schválená jednohlasne p. Kačinová Jana

-          prišla p. Kollárová Mária

-          voľba overovateľa : navrhnutý a schválený jednohlasne p. Kubina Marek

-          prišiel p. Húska Matúš

-          kontrola uznesenia :

-          1.  Zaslaná žiadosť o ukončenie trestu p. Priehodovi Mariánovi na Slovenskú kynologickú jednotu.

-           2. Zaslaná žiadosť na Úniu kynologických klubov a predsedníctvo zboru rozhodcov o podporu pri požiadavke ukončenia  trestu pre p. Mariána Priehodu.

-          3. Vyhľadanie právnej pomoci – klub zastupuje JUDr. Ing. Michal Mladý.

-          Správa činnosti, predniesla p. Kačinová Jana a p. Kubina Marek . Klub zatiaľ uskutočnil jednu špeciálnu výstavu v Oslanoch a dve bonitácie. Výbor klubu zasadal  4 krát. Do klubu bolo prijatých tento rok 17 nových členov, z toho 7 je asociovaných. Prehral sa súdny spor s p. Kaštanom Františkom, p. Kaštan  je  platným členom KCHPND, na webovej  stránke je zavesené ospravedlnenie od 10.9.2013. Podalo sa trestné oznámenie na p. Maliňáka, ktorý ako štatutár klubu podal na Ministerstvo vnútra  žiadosť o zrušenie klubu, bez rozhodnutia členskej základne , ďalej požadoval od SKJ, aby nás prestali zastrešovať, nakoľko sme podali v uvedenej veci sťažnosť,  vec je stále v riešení.

-          Správa o hospodárení, predniesla p. Ambrózová Monika

-          Správu KRK predniesla JUDr. Michalisková Veronika, odporúča doplniť Internú smernicu č. 3 Článok 2 bod 2 o funkciu prekladateľa. Jednohlasne odsúhlasené, vypracovať dodatok ku smernici.

-          Diskusia : ako prvý sa do diskusie prihlásil p. Kaštan František, ktorý vysvetľoval členom ako veľmi mu poškodil uverejnený oznam  „ Dôležité oznámenie“ v jeho podnikaní, obvinil p. Kubinu, že nabádal členov klubu, aby sa pozreli na internete ako je o jeho osobe písané. Vysvetľoval, že je jedným zo zakladateľov nového klubu spolu s p. Maliňákom, ale že nie je členom. Vysvetľoval, že p. Maliňák nemal originál fa od SKJ na 590 €, ktoré sme boli dlžní  ešte za rok 2009 SKJ, preto nemohol zaplatiť ako sa to od neho žiadalo.  Vyjadril sa k osobe  p. Maliňáka, že preto odišiel zo schôdzí výboru, lebo boli vykonávané obštrukcie najprv p. Kačinovou Janou, ktorá odmietla prísť na jednu zo schôdzí výboru, neskôr aj na schôdzi výboru v Topoľčanoch p. Kačinová robila obštrukcie a potom p. Priehodom v Banskej Bystrici. Žiadal, aby sme vysvetlil prečo sme dostali pokutu od Daňového úradu. Nakoľko p. Kaštan žiadal, aby sme ho najprv vypočuli a robili si poznámky,  na uvedené odpovedali jednotliví členovia neskôr. Opýtal sa, prečo sme si nezavolali právnika už skôr. P. Kaštan vyjadril vo svojej reči návrh na to, aby uvedení členovia na vylúčenie na vlastnú žiadosť odišli z klubu. P. Kaštan vyčíslil ČS predbežné poplatky na súdoch.

-          P. Kvačala sa vyjadril, že naše psy sú úspešné na výstavách doma aj v zahraničí, preto sa musíme vzájomne rešpektovať a pomáhať si, všetko zvládneme ako klub spoločne.

-          P. Kubina sa opýtal p. Kaštana ako sa dostal do klubu, kto ho prijal, keď ako vieme sa výbor klubu v daných rokoch 2006-2010 neschádzal, p. Kaštan držal v ruke kópiu prihlášky, z ktorej čítal, že bol prijatý na schôdzi výboru.  P. Kubina pripomenul, že všetkých takto prijatých členov na poslednú chvíľu, napr. p Kadnárovú p. Maliňák napádal vo svojich mailoch a tvrdil, že nie je členom, prečo sa jedným metrom neposudzovali všetky tieto prihlášky v tomto období?    

-          P. Kačinová  odpovedala p. Kaštanovi v tom zmysle, že na prvú schôdzu výboru odmietla prísť nakoľko p. Maliňák chcel vylučovať členov klubu a výboru, ktorí boli zvolení na riadnej a uznanej schôdzi v Banskej Bystrici  členmi tohto klubu, bolo proti jej svedomiu ich odvolávať a vyhadzovať . V Topoľčanoch upozornila p. Maliňáka ako povedal, že máme nové IČO, že to nie je možné, nakoľko organizácia a aj ľudia môžu mať len jedno identifikačné, číslo, zmenou názvu sa nemení, čo sa aj potvrdilo. Čo sa týka fa z SKJ, nikoho neinformoval p. Maliňák o tom, že nemá originál fa, nikto o tom nevedel, toto všetko sú nové informácie. SKJ nepojednávala o týchto skutočnostiach, nakoľko nové vedenie dlh zaplatilo, nebolo o čom jednať. Čo sa týka Dôležitého upozornenia, upozornila p. Nágla, že uvedené nie je vhodné zverejňovať na stránke klubu, odpovedal, že použil slová p. Maliňáka z mailu, ktorý chodil členom klubu,  ukázalo sa, že členovia výboru neodsúhlasili zverejnenie na stránkach.

-          P. Kubina vysvetlil, prečo sme sa museli zaregistrovať na Daňovom úrade i keď ako občianske združenie nie sme povinní, bola  nesprávne zaúčtovaná položka.

-          P. Kvačala sa vyjadril, že je dobre, že sme zaregistrovaní na Daňovom úrade a chce odviesť klubu 2 % z daní.

-          P. Priehoda povedal, že na schôdzi výboru len vyzval p. Maliňáka, aby mu objasnil z akého dôvodu nemôže on robiť bonitáciu, ale pri tom súhlasil s p. Adltom, p. Maliňák sa o ňom hrubo vyjadril a ušiel z schôdze.

-          P. Kačinová povedala, že niekoľkokrát vyzývala p. Nágla, aby sme si zavolali právnika, ale ten nechcel.

-          P. Kollárová  vyjadrila svoj názor na to, že nemáme dostatočnú základňu na ďalšieho poradcu chovu.

-          P. Michalisková sa opýtala p. Kaštana, prečo je členom klubu.

-          P. Kaštan odpovedal, že chce chovať .

-          Prišiel p. Drabiščák

-          P. Húska sa vyjadril, že všetci musia dodržiavať platné stanovy, ktoré sú v danej chvíli.

-          P. Nágl sa vyjadril, prečo odišiel z klubu, totižto mu nebol zbonitovaný pes Benjamín, kôly zubom, p. Kubina sa ho spýtal, akú mal absolvovanú výstavu klubovú so psom, či odstúpenie z výstavného kruhu sa počíta ako absolvovanie výstavy. Potom p. Nágl spomínal bonitáciu v Nitrianskom Rudne, kde sme nezbonitovali psa, ktorý nemal pri sebe preregistrovanie do SPKP a on prisľúbil dotyčnému, že bonitácia sa mu vykoná. Poukázal na p. Čmika, že či absolvoval výstavu, p. Čmiko mal absolvovanú, podľa vtedy platného bonitačného poriadku.

-          P. Kubina spomenul, že tento rok sa posledný krát vystavovalo na Eu.D.D.C. zviera s kupírovanými ušami. Tým pádom bola otvorené téma kupírovania uší, bonitácie sučky p. Čepčekovej, ktorá sa vyjadrila, že klub jej nechce zbonitovať jedinca a táto záležitosť nebola ani prejednávaná  na výbore, len sa polemizovalo.

-          P. Nágl oznámil, že sa mu narodili šteniatka a chcel by aby boli s PP, ale že sme mu nepodpísali zmluvu ako nečlenovi klubu.

-          P. Kubina vysvetlil, že sme sa márne pokúšali niekoľkokrát doručiť mu výzvu na vydokladovanie a vrátenie finančných prostriedkov klubu.

-          P. Nágl povedal, že nevedel, že mu nejaké listy prišli.

-          P. Kubina mu dokázal, že sám požiadal poštového doručovateľa, aby zásielku uložil na pošte. Zásielku prevzal až vtedy, keď si myslel, že mu posiela predseda zmluvu .

-          P. Kubina mu vysvetlil, že použil krycí list, ktorý mu bol vydaný poradcom chovu ako členovi.

-          Nevydal spravodaj, na ktorý  vybral z peňažného ústavu klubu finančné prostriedky, na ktoré do dnešného dňa nedodal preddavkovú faktúru.

-          P. Nágl dodal faktúru za spravodaj na schôdzi, ale nekorešpondovala s bankovým účtom, lebo dodal faktúru ako prácu prevedenú a bolo treba vystaviť preddavkovú faktúru. Dodal ešte faktúru za katalógy na ŠV v Belinciach vo výške 270 €.

-          Spravodaj nebol vydaný a klub už ani nechce, aby bol vydaný.

-          Ďalej sa prejednávala žiadosť p. Drabiščáka, ktorému psík nakryl jeho nezbonitovanú suku.

-          Členovia sa dohodli, že p. Drabiščákovi sa umožní zapísať šteniatka do SPKP ak splní požiadavky, zbonitovať na mimoriadnej bonitácii suku, vykonať genetické testy šteniatkam.

-          Hlasovalo sa o šteniatkach p. Drabiščáka , jednohlasne schválené.

-          P. Kvačala navrhol dopísať do zmluvy, že pokiaľ bude klub v súdnom spore so žiadateľom, nebude mu vykonaný servis.

-          P. Kubíková sa spýtala, že prečo nie je bonitácia, nemáme rozhodcu.

-          S p. Náglom bola spísaná dohoda o uznaní dlhu vo výške 1.328,90 hlasovanie za :20,

-           proti : 0, zdržali sa : 3

-          Návrh p. Priehodu : do zmluvy pre nečlenom treba uviesť, že je platná len jeden rok.

-          P. Kačinová predstavila novú spoluadministrátorku webovej stránky p. Trepáčovú Janku.

-          P. Kaštan upozornil, že na stránke po rozkliknutí štandardu sa ukazuje stránka p. Kačinovej – p. Kačinová o tom nevedela, vykoná opravu.

-          Pred začatím ďalšieho bodu o vylučovaní členov sa spýtala p. Kollárová, či bude p. Kaštan akceptovať rozhodnutie ČS, p. Kaštan povedal, že bude.

-          Prebehlo hlasovanie za vylúčenie p. Kubinu  - za :2, proti : 19, zdržali sa : 2

Podľa rozhodnutia ČS je návrh zamietnutý.

-          Prebehlo hlasovanie za vylúčenie p. Čmika – za : 1, proti : 20, zdržali sa : 2

Podľa rozhodnutia ČS je návrh zamietnutý.

-          Prebehlo hlasovanie za vylúčenie p. Priehodu – za : 2, proti : 19, zdržali sa : 2

Podľa rozhodnutia ČS je návrh zamietnutý.

-          Prebehlo hlasovanie za vylúčenie p. Kačinovej – za :2, proti : 20, zdržal sa : 1

Podľa rozhodnutia ČS je návrh zamietnutý.

-          Prebehlo hlasovanie za vylúčenie p. Takácsovej -  za : 2, proti : 20, zdržali sa : 1

Podľa rozhodnutia ČS je návrh zamietnutý.

Návrh na vylúčenie sa zamieta v plnom rozsahu.

-          Návrh na zmenu stanov. P. Filin upozornil, že podľa platných stanov sa dajú meniť stanovy len na Výročnej ČS. p. Kaštan stiahol návrh späť.

-          Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2014 hlasovanie za : 23, proti : 0, zdržali sa : 0

-          Návrh na schválenie plánu činnosti na rok 2014, hlasovanie za : 23, proti : 0, zdržali sa : 0

-          P. Priehoda požiadal o vyjadrenie podpory členskej základne, aby aj naďalej mohol vykonávať funkciu poradcu chovu, hlasovanie za : 20, proti : 2, zdržal sa : 1.

-          P. Kaštan požiadal, aby bol pozvaný na najbližšie zasadnutie výboru.

-          Na záver sa poďakoval prítomným predseda klubu p. Kubina za účasť na schôdzi.

Zapísala : Kačinová Jana

Overil : Kubina Marek