Zápisnica z ČS zo dňa 14.9.2012

15.11.2012 13:24

                                                 Zápisnica z členskej schôdze

                                 Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

                                    konanej dňa 14.9.2012 v Nitrianskom Rudne

Počet prítomných členov :  13     /viď prezenčná listina/

Program schôdze :                   1. Otvorenie

                                               2. Návrh a schválenie programu

                                               3. Kontrola uznesenia                                  

                                               4. Hospodárenie klubu

                                               5. Správa poradcu chovu

                                               6. Návrh rozpočtu

                                               7. Návrh plánu činnosti na rok 2013

                                               8. Diskusia

                                               9. Návrh a schválenie uznesenia

 

1.      Schôdzu zahájil a všetkých prítomných privítal predseda klubu p. Nágl Tomáš, všetkým

               prítomným poďakoval za účasť, pričom skonštatoval, že účasť je menšia .

               Zapisovaním bola poverená tajomníčka klubu p. Kačinová Jana

2.      p. Nágl prečítal program schôdze, program bol odsúhlasený hlasovaním

               Prítomní : 13

               Hlasovali : jednohlasne

3.      Kontrola plnenia uznesenia z ČS zo dňa 17.9.2011

 

webmastrovi  KCHPND

 • doplniť na webstránke zmenu chovateľského poriadku – splnené
 • doplniť na webstránke zmeny v prihláške na bonitáciu – splnené
 • doplniť na webstránke zmenu v kontrolnej a revíznej komisii - splnené             

predsedovi  KCHPND

 • oboznámiť p. Kaštana o jeho vylúčení z KCHPND – splnené
 • požiadať EUDDc o zapísanie p. Priehodu Mariana do zoznamu rozhodcov – splnené

 

poradcovi chovu KCHPND

 • odpovedať na žiadosť p. Filina - splnené

tajomníčke KCHPND

 • oboznámiť SKJ s rozhodnutím členskej základne o označovaní šteniat – splnené
 • oboznámiť SKJ so zmenou v obsadení kontrolnej a revíznej komisie – splnené
 • poslať na SKJ plán činnosti KCHPND na rok 2012- splnené

 

4.      Hospodárenie klubu , správu prečítala p. Kačinová. P. Nágl doplnil, že KCHPND je povinný sa zaregistrovať na DÚ.

5.      p.Priehoda prečítal správu , kde vyjadril nespokojnosť s tým, že členovia KCHPND si vyžiadajú krycie povolenia, ktoré  nevyužijú .  Preto vyslovil     návrh,    aby bolo vydávanie krycieho povolenie spoplatnené sumou 5,- € , o uvedených  5,- € by sa znížila paušálne náhrada cestovného, ktorú vypláca chovateľ pri kontrole vrhu , paušálna náhrada cestovného by bola 45,- €.

Za tento návrh zahlasovali prítomní jednohlasne -13 .

Správu KRK prečítal predseda KRK p. Kubina Marek

 • Kontrola hospodárenia – vykonal DÚ , všetko v poriadku, viď  priložená správa DÚ.
 • Dozorná a kontrolná funkcia nad činnosťou výboru :
 1. Prešetrená sťažnosť p. Filina o uznanie bonitácie – výbor KCHPND sa riadil chovateľským poriadkom KCHPND.
 2. Prešetrená žiadosť p. Kačinovej o uznanie bonitácie podľa EUDDc. Žiadosť bola vybavená .
 3. Nedostatky neboli zistené.
 1. Dozorná a kontrolná funkcia nad činnosťou členov KCHPND.

KRK nedostala žiadne podnety na prešetrenie konania členov v rozpore so stanovami klubu.

6.       Návrh plánu činnosti na rok 2013 – prečítal p. Nágl

 • Špeciálna výstava – termín 18.5.2013 miesto konania Oslany
 • Klubová výstava – termín 21.9.2013 miesto konania Nitrianske Rudno
 • Bonitácie – uskutočnia sa popri výstavách ŠV a KV
 • Členská schôdza sa bude konať 20.9.2013
 • Nakoľko boli členovia KCHPND spokojní s Memoriálom Pichlíka, ktorý poriadal Slovakia moloss klub, KCHPND bude spolupracovať  znova pri poriadaní.

Jednohlasne schválený.

7.      Návrh rozpočtu  na rok 2013 .

Jednohlasne schválený.

 

8.             Diskusia :

 • p. Michalisková dala návrh poriadať  výstavu v nedeľu a v sobotu  pred výstavou poriadať výcvikový deň s prednáškou, členovia chcú výstavu v sobotu a výcvikový deň v nedeľu.
 • DBK – p. Kačinová predniesla návrh na určenie jedného veterinára , ktorý by vyhodnocoval  displáziu bedrových kĺbov, nakoľko boli spochybnené vyhodnotenia u psov, ktorý majú chovnosť podľa EUDDc, zahraničnými klubmi.

Navrhla MVDr.Smatanu - Bojnice.

Hlasovanie za : 12 proti:0 zdržal sa : 1

 • Meno a adresa MVDr. Smatanu bude doplnená na stránkach KCHPND, kde sa  budú zasielať snímky na vyhodnotenie.
 • p.. Kubina – podotkol, že by sa na stránkach klubu mali viac uverejňovať úspechy našich členov v zahraničí, založenie rubriky. Výsledky a fotky treba zasielať webmastrovi .
 • p. Kvačala – na stránke nie je zoznam členov – doplniť aj s mestom  bydliska.
 • p. Kvačala – požaduje doplniť chovných psov na stránky  KCHPND – priebežne ako budú členovia posielať bude doplňované spolu s bonitačnou kartou – odsúhlasené jednohlasne.
 • p. Priehoda predložil tlačivo  – Žiadosť o pripúšťacie povolenie  –  nakoľko mu prichádzajú neúplné žiadosti, bude jednotné tlačivo – žiadosť posielať doporučene – jednohlasne schválené.
 • p.Priehoda upozornil členov, že treba všetky zvieratá čipovať.
 • p. Kačinová upozornila, že nakoľko už budú len čipované zvieratá, je potrebné zakúpiť pre klub čítačku – jednohlasne odsúhlasené, čítačka musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona.

9.             Návrh a schválenie uznesenia .

Jednohlasne.

 

Zapísala tajomníčka KCHPND

Jana Kačinová

 

Predseda KCHPNI

Ing. Tomáš Nágl