Zápisnica z MČS 11.5.2013 Oslany

07.06.2013 17:54

                                 Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze

                                      konanej dňa 11.5.2013 v Oslanoch

Zápisnica  :  poverená p. Kačinová Jana

Prítomní : 19 členov/viď prezenčná listina/

                     1 nečlen – manžel p. Kačinovej, prítomní nemali proti jeho prítomnosti žiadne výhrady.

Pred  otvorením MČS  prišiel na miesto konania schôdze p. Kaštan František – nečlen klubu, ktorý sa chcel zúčastniť schôdze. Na jeho otázku , či sa môže zúčastniť, ktorú adresoval p. Kubinovi, pán Kubina odpovedal, že on osobne s tým nesúhlasí, ale keď  s tým budú súhlasiť prítomní členovia, nemá námietky . P. Kaštan reagoval  tak, že opustil miestnosť konania schôdze.

 

1.       Otvorenie

P. Čmiko Miroslav pokračoval otvorením schôdze, privítal všetkých prítomných a vysvetlil, prečo bola zvolaná MČS.  Do 31.3.2013 bolo potrebné zaplatiť členský príspevok, predseda  Ing. Nágl Tomáš si túto povinnosť nesplnil. Dňa 5.4.2013 mu bola zaslaná výzva podľa platných stanov „

 Postup pre zvolanie ČS schôdze je nasledovný :

       a)Výbor klubu zvoláva predseda – v danej situácii sme mali aj nemali predsedu, pretože     do  5.5.2013 mal možnosť zaplatiť členské  podľa platných stanov a pokračovalo by sa ďalej do ČS.

              b)Výbor klubu zvoláva ČS – a výbor zvoláva predseda, nakoľko predseda nemal zaplatené členské,   sa nemohol zvolať výbor, nemohla sa tým pádom zvolať ani normálna Členská schôdza.

           c)Pristúpili sme teda  opäť na zvolanie Mimoriadnej členskej schôdze formou podpisov,  postupovali sme podľa platných stanov klubu : „6.1.4  Mimoriadna  členská schôdza sa zvolá  vtedy, ak o to požiada najmenej 1/3 členov  klubu s udaním dôvodu, pre ktorý treba schôdzu zvolať alebo ak o zvolaní rozhodne výbor klubu.“

       Podpisy nám poslalo  31 členov klubu zo 66 platných členov klubu , to je viac ako 1/3 členov   

       klubu.

 

2.        Schválenie programu – p. Kollárová vystúpila s tým, že by mala najprv prebehnúť  diskusia, aby vedeli prítomní o dianí v klube a na základe toho vedeli hlasovať.

             Ako 2. bod programu bola navrhnutá Diskusia

             Program schválený hlasovaním za 16, proti 0, zdržal 3

       2. Diskusia

          -  p. Kollárová vystúpila s upozornením, že neustále dostáva maily, nevyžiadané, čo ju   

             obťažuje. P. Maliňák už nie je členom klubu zneužíva jej mailovú adresu, ktorú   

             zverila  KCHPND .Vyzvala členov výboru, aby podali vysvetlenie, čo vlastne je

             pravda a ako sa majú členovia v týchto  mailoch zorientovať.

             -p. Kačinová – odpovedala, že skoro všetky maily smerujú na jej osobu, že je     pučistka, má za to, že p. Maliňák si neuvedomuje, že ak väčšina členov klubu podpíše 2x podpisovú akciu, na zvolanie MČS, že to nie je malá skupina ľudí – ako je toto slovo prezentované vo výkladovom slovníku a už vôbec nie vtedy ak je to vyslovene uvedené v stanovách klubu. Má za to, že p. Maliňák od začiatku nástupu do funkcie chcel klub zrušiť. Myslel si, ako to povedal na schôdzi výboru v Topoľčanoch 13.3.2011, že zmenou názvu klubu, máme aj nový klub, preto založil aj nové IČO, na čo  ho na uvedenej schôdzi upozornila, že je to v rozpore s legislatívou, na čo reagoval podráždene a neustále vyhlasoval, že  p. Kačinová robí obštrukcie na schôdzi, jednoducho sa nešlo podľa jeho vytvoreného záznamu, čo priniesol na schôdzu, aby sme ho podpísali, tak mu to nevyhovovalo. Mal možnosť za 4 mesiace, čo bol vo funkcii urobiť niečo pre tento klub. Urobil akurát to, ako sa vyjadril v jednom z mailov, že odstránil nevyhovujúce osoby, ale že sa mu nepodarilo odstrániť všetkých. Nespolupracoval na výstave, ktorá sa robila za jeho funkčného obdobia, všetky jeho aktivity smerovali na zdiskreditovanie  a zlikvidovanie klubu a aj naďalej smerujú, svedčí o tom jeho list Ministerstvu vnútra, kde žiada ako štatutár klubu vydanie rozhodnutia o rozpustení občianskeho združenia, kde sa dopúšťa hrubého porušovania stanov klubu, v stanovách máme jasne uvedené akou formou môže KCHPND zaniknúť, vôbec nie rozhodnutím jedného štatutára. Čo sa týka nekalých praktík, tento výraz je veľmi obľúbený u p. Maliňáka, v žiadnom prípade sme neporušili stanovy klubu, všetko čo sa robí sa robí v súlade so stanovami klubu a v prospech klubu a členov, usporadúvajú sa výstavy, bonitácie , všetko v súlade s poriadkami SKJ, ÚKK, chodíme na semináre, vzdelávame sa, hľadáme riešenia.

-p. Szelle povedal, že na schôdzi v Banskej Bystrici povedal. P. Maliňák, že bude rešpektovať rozhodnutia členskej základne.

-p. Priehoda sa vyjadril v tom zmysle, že nechcel byť volený do funkcie poradcu chovu, prehovoril ho p. Rybanský. Teraz ho neustále napáda p. Maliňák pre vyberanie paušálnych náhrad cestovného pre poradcu chovu. Oboznámil prítomných, že momentálne má pozastavený výkon funkcie medzinárodného  rozhodcu odo dňa 4.4.2013, na základe  nepravdivých obvinení p. Maliňáka. P. Maliňák o tom informoval členov výboru a podaktorých členov klubu formou mailu už 5.4.2013 jeden deň po Valnom zhromaždení SKJ, kde sa toto rozhodlo. P. Priehoda dostal oficiálne vyjadrenie 13.4.2013

-p. Lacko prehlásil, že paušálna náhrada cestovného  bola  schválená za  p. Maliňák na MČS v Banskej Bystrici dňa 29.1.2011.

- zo schôdze odišiel p. Drabiščák

-p. Kubina – oboznámil prítomných, že p. Nágl mu odovzdal na schôdzi výboru 13.3.2013 list od SKJ, kde SKJ žiada vyjadrenie na obvinenia,  týkajúce sa p. Nágla, p. Čmika a p. Benedeka.

Schvaľovanie programu za 18, proti 0 ?

3.Voľba trojčlennej volebnej komisie – p.Szelle, p.Ambróz, p.Kollárová

 

4.Voľby do výboru klubu prebehli tajných hlasovaním

1.      Predsedu : návrhy p.Kubina, p. Haki výsledky : 14 Kubina,2 Haki,1 Priehoda,1 prázdny

2.      Podpredseda : návrhy p. Čmiko  výsledky : za 16, proti 0, prázdne 2

Podpredseda p. Čmiko Miroslav

3.      Tajomník : návrhy p. Kačinová výsledky : za 16, proti 0, prázdne 2

4.      Pokladník : návrhy p.Benedek, p.Ambrózová, p.Kollárová, p.Čerešňáková, p.Halkovičová, výsledky p. Ambrózová 15, p.Čerešňáková 2, prázdny 2

5.      Poradca chovu : návrhy p. Priehoda výsledky za 16, proti 0, prázdne 2

6.      KRK : návrhy p. Michalisková, Halkovič, Lacko

-odišiel p. Haki-  ospravedlnil sa formou SMS počas hlasovania o KRK

Výsledky : p. Michalisková15, p. Lacko 16, p. Halkovič 15, 5 prázdnych

Zvolili si medzi sebou predsedu KRK, ktorou sa stala p. JUDr. Michalisková Veronika

 

 

 

 

 

Nový výbor :   predseda         : Kubina Marek

                        podpredseda    : Čmiko Miroslav                     

                        tajomník          : Kačinová Jana

                        pokladník        : Ambrózová Monika

                        poradca chovu : Priehoda Marian

KRK :             predseda KRK : JUDr. Michalisková Veronika

                       členovia           : Lacko Martin

                                                : Halkovič Štefan

 

 

Návrh p. Kubinu pokračovanie v diskusii : jednohlasne schválené

-                     Nakoľko bol p. Kubina v predchádzajúcom volebnom období predsedom KRK, prečítal svoju  správu za obdobie vo funkcii. Oboznámil členov, že je začaté disciplinárne konanie voči p. Macovi, ktorý nakryl suku bez krycieho listu, z vrhu sa narodilo šteňa, ktoré doteraz nenahlásil poradcovi chovu. Na výzvy KRK aby vysvetlil danú situáciu nechce podať vysvetlenie. Porušil chovateľský poriadok klubu. Členská  schôdza sa rozhodla, že to vyrieši KRK , ktorá znova vyzve p. Maca na vyjadrenie sa k tejto skutočnosti, pokiaľ túto skutočnosť nevysvetlí do 30, tak bude vylúčený z klubu. Ďalej prečítal žiadosť p. Kačinovej o vylúčenie p. Maca z klubu, nakoľko v mailoch, ktoré dostávajú funkcionári ÚKK, SKJ  a aj členovia klubu ju obvinil z obchodovania so psami, čím podľa nej naplnil podstatu stanov, kde 5.1.  Ak sa dokáže, že sa člen KCHPND  dopustil vedome podvodu voči členskej základni alebo jednotlivému členovi, čím spôsobil ujmu či už finančnú alebo morálnu, môže byť po odsúhlasení členskou schôdzou vylúčený z KCHPND. Členovia požadujú od p. Maca vysvetlenie.

-          odišiel p. Szelle

-          P. Kubina oboznámil prítomných s prebiehajúcimi súdnymi spormi. 1. Súd o zrušenie uznesenia, ktoré podal p. Maliňák sme vyhrali, napriek tomu, že  sa p. Maliňák v mailoch vyjadruje, že súd o tom nerozhodol. Súd rozhodol, len p. Maliňák rozhodnutie súdu neakceptoval a podal odvolanie na Krajský súd, odkiaľ vrátili žalobu na prvostupňový súd, bližšie info momentálne nemáme. 2. Súd je s p. Kaštanom, Návrh na ochranu osobnosti a preskúmanie zákonitosti rozhodnutia.    P. Kaštan  požaduje od klubu ospravedlnenie na webovej stránke a 1 €.Súd do dnešného dňa nerozhodol. 3. Súd s p. Maliňákom a p. Remšíkom  Návrh na ochranu osobnosti.  P. Maliňák požaduje od klubu 3.000 €.

-          poplatky za náhrady cestovného  poradcovi chovu – zistiť ako to má byť podľa Slovenskej legislatívy.

-          P. Kubina požiadal prítomných, aby sme vyjadrili podporu p. Priehodovi nakoľko patrí medzi dlhoročných členov Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg a nikdy sa nedopustil žiadneho porušenia výstavného poriadku FCI, SKJ ani nášho klubu a rovnako nikdy neporušil žiadne vnútorné klubové predpisy, vo forme uznesenia. Zároveň uložiť výboru klubu požiadať Slovenskú kynologickú jednotu o ukončenie trestu pre rozhodcu exteriéru Mariána Priehodu, ktorým mu bol od 4.4. 2013 pozastavený výkon funkcie, a to na základe nepravdivých obvinení Mgr. Maliňákom. Taktiež  požiadať Úniu kynologických klubov a Predsedníctvo zboru rozhodcov exteriériu SKJ a plnú podporu pri požiadavke ukončenia trestu pre Mariána Priehodu, nakoľko mu tento bol uložený na základe nepravdivých informácií.   Prítomní hlasovali : za 13 , proti 0, zdržali sa 1.

-          P. Kubina navrhol, aby klub využil služby právnika, prítomní jednohlasne súhlasili.

 P. Čmiko oficiálne odovzdal vedenie schôdze novému predsedovi p. Kubinovi Marekovi.

 

 P. Kubina ešte raz oficiálne privítal  všetkých prítomných, poďakoval sa za zvolenie do funkcie,  pričom vyslovil názor, že do takejto funkcie, by mal byť zvolený dlhoročný chovateľ so skúsenosťami, ale zároveň ubezpečil, že sa bude snažiť o seriózne vedenie klubu.

 Návrh na doplnenie programu : 1. Zmena stanov

                                                    2. Zmena chovateľského poriadku

                                                    3. Zmena bonitačného poriadku

Hlasovanie : 16 za, proti 0, zdržal 0

 

1        Zmena stanov :

Návrh na zmenu stanov predložil  a prečítal p. Kubina Marek. Za zmenu stanov hlasovalo 14 , proti 0, zdržali sa 0.

2        Zmena chovateľského poriadku – návrh na zmenu chovateľského poriadku predložil a prečítal p. Priehoda Marian. Hlasovanie : za 14, proti 0, zdržali sa 0

3        Zmena bonitačného poriadku – návrh na zmenu bonitačného poriadku predniesol a prečítal p. Priehoda Marian. Hlasovanie : za 14, proti 0, zdržali sa 0

 

 

V Oslanoch dňa 11.5.2013            

                                                                                              predseda KCHPND

Zapísala tajomníčka                                                                  Kubina Marek

Kačinová Jana