Zápisnica z MČS 21.5.2011

22.05.2011 20:43

 

                                         ZÁPISNICA Z MIMORIADNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE

                         KLUBU CHOVATEĽOV  A PRIATEĽOV NEMECKÝCH DÔG             

                                          konanej dňa   21.5.2011 v Bojniciach

 

Na schôdzi boli prítomní 15 členovia KCHPND a 2 hostia /viď prezenčná listina/

 

Program schôdze:

1.       Otvorenie

2.        Schválenie programu schôdze

3.        Voľba trojčlennej volebnej komisie

4.        Voľby chýbajúcich členov výboru a KRK, prípadne zmena členov výboru a KRK   

5.        Diskusia

6.        Uznesenie

7.        Záver      

                                

1.       Schôdzu zahájil a prítomných privítal p. Marek Kubina, člen krk, pretože predseda klubu  p.Maliňák sa nedostavil .O vedenie schôdze požiadali Mareka Kubinu prítomní členovia. MČS bola zvolaná podľa stanov   KCHPND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6.1.4– Mimoriadna členská schôdza sa zvolá vtedy,  ak o to požiada najmenej 1/3 členov  s udaním  dôvodu. Na listine, ktorá zvoláva MČS je 23 podpisov členov klubu.

2.       p. Kačinová bola poverená zapisovaním

3.       p. Kubina prečítal program schôdze, ktorý bol odsúhlasený hlasovaním

                 Prítomní           :  15

                 Hlasovali za      : 14                            proti :   0               zdržali sa  :   1

                               

4.       Návrh a zvolenie  trojčlennej volebnej komisie : p. Benedek, p. Čmiko, p. Szelle

Hlasovali  za :  11                                proti  :  0               zdržali sa  :   4 

 

5.       Voľba – zmena členov výboru:

- p. Kubina – podal žiadosť o odvolanie p. Pavla  Maliňáka  z funkcie predsedu výboru KCHPND                                   z dôvodu porušovania stanov KCHPND, za neustále napádanie a vyhrážanie sa členom výboru, za obštrukcie, ktoré mali za následok úplné znefunkčnenie klubu

 - p. Kaštan – vyslovil svoj názor, že MČS nie je zvolaná podľa stanov – poukázal na to, že ak prebehne, tak p. Maliňák podá celú záležitosť na súd

- p. Rybanský – sa vyjadril, že je to znova zastrašovanie členov KCHPN ako je to neustále od zvolenia p. Maliňáka do funkcie predsedu

- p. Priehoda – zvolanie je podľa schválených stanov klubu

- p. Kollárová – či bol pozvaný p. Maliňák na schôdzu – p. Kubina mu zaslal poštou pozvánku na MČS

- p. Čmiko – ako je v stanovách – požiadala o to 1/3 členov klubu

- p. Kaštan – nás upozornil, že by sme sa mali zobrať a ísť domov

- p. Kubina – prečítal list v ktorom sa p. Maliňák vyhráža p. Kubinovi podaním na súd, za zvolanie členskej schôdze

- p. Ambróz – povedal, že treba schôdzu zrušiť a znovu ju zvolať – bolo mu vysvetlené, že p. Maliňák mal možnosť zvolať MČS  za základe výborovej schôdze zo dňa 14.4.2011, z ktorej p. Maliňák odišiel

- p. Szelle – p. Maliňák musí rešpektovať členov klubu

- p. Halkovič – p. Maliňák porušuje stanovy KCHPND

 - p. Nágl prečítal stanovy KCHPND čl. 6.1.4. : Mimoriadna členská schôdza sa zvolá vtedy,  ak o to požiada 1/3 členov klubu s udaním dôvodu, pre ktorý treba schôdzu zvolať alebo ak o zvolaní rozhodne výbor klubu.

- p. Kaštan povedal, že p. Kubina nemôže zvolať  ČS - zároveň poukázal na list od p. Maliňáka, ktorý bol zobraný na vedomie

 Hlasovanie za odvolanie p. Maliňáka z funkcie predsedu KCHPND  :

                za  :   12                                proti :     0                            zdržali sa :    3        

                

Doplňujúce voľby do výboru klubu prebehli tajným hlasovaním

·         Predseda         : Ing.Tomáš  Nágl  - 12 hlasov, Marián Priehoda - 1 hlas, zdržali sa  - 2

·         Podpredseda :  Mirosla Čmiko  - 7 hlasov, Marián Priehoda  - 4 hlasy, Marek Kubina  - 1 hlas, Gabriel

                            Drabiščák – 1 hlas, zdržali sa  - 2

·         Pokladník        :  Takácsová Enikő -  13 hlasov , zdržali sa - 2

·         Člen KRK         :  Vojtech Benedek -  13 hlasov, zdržali sa - 2

 

6.       Diskusia :

-p. Kubina  - podal návrh na vylúčenie p. Maliňáka z klubu, ako dôvod uviedol  vedomé poškodzova-nie mena klubu a jeho členov, nerešpektovanie členov klubu

-p. Nágl  - pridal sa ku návrhu

-p. Ambróz – poukázal na to, že by sa ku tomu mal vyjadriť aj p. Maliňák

-p. Maliňák mal možnosť, bola mu doručená pozvánka listom

 

Hlasovanie  : p. Maliňák bol vylúčený z KCHPND

             za  :   11                                   proti :   0                               zdržali sa : 4

                                           

V diskusii boli doplnené a schválené  body programu :       

    8.   zmena stanov KCHPND

    9.   správa o ŠVP v Nitre

    10. zmena v chovateľskom poriadku

    11. návrh rozpočtu

 

7.       Pri čítaní stanov sa zistilo, že p. Maliňák  zmenil stanovy čítané a odsúhlasené na MVČS v Banskej Bystrici dňa 29.1.2011.

Prerokované boli nasledujúce zmeny stanov: 

·       V bode 1. sa za slovom „SÍDLO“ text “Pongrácovce 42, 053 05“ nahrádza textom „Necpaly 368, 038 12“  

·       V bode 2. sa za text „Združovať všetkých chovateľov“ dopĺňa text  „ a priateľov“

·       Bod 2.4. sa vypúšťa a číslo „2.5.“ sa mení na „2.4.“

·       V bode 3.2.1 sa text „Členom sa  stáva uchádzač po prijatí výborom klubu a zaplatení príslušných poplatkov.“ nahrádza  textom „Uchádzač zasiela  prihlášku na adresu tajomníčky klubu. Ak jeho členstvo nebude písomne zamietnuté do 30 dní, po zaplatení členského príspevku sa stáva členom klubu.“

·       V bode 3.3.2. sa na koniec dopĺňa text „bežného roka. Ak člen nezaplatí členský príspevok do uvedeného termínu, bude vyzvaný na úhradu s poplatkom, ak ani po tejto výzve do 30 dní od doručenia výzvy členské aj s poplatkom nezaplatí, členstvo mu zaniká.“

·       V bode 4.3.1. sa slovo „organizačným“ nahrádza slovom „vnútorným“

·       V bode 6.1.9.6. sa na koniec dopĺňa text „ a členovia KRK si zvolia medzi sebou predsedu,“

·       V bode 6.1.9.7. sa slovo „ organizačný“ nahrádza slovom „ vnútorný“

·       V bode 6.2.2. sa vypúšťa text „najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania“

·       Bod 6.2.5.1. sa vypúšťa a nasledovné body sa prečísľujú tak ako sú v poradí

·       Za bod 6.3.3. sa dopĺňa bod 6.3.4. „Člen KRK nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu v klube“.

·       V bode 6.3.5. sa v druhej vete za slovo „chovateľského“ dopĺňa text „ ,  vnútorného“

·       V bode 10.1. sa slovo „organizačný“ nahrádza slovom „vnútorný“

·       V záverečných ustanoveniach stanov bude v bode 10.2. napísaný text:

„Stanovy zo dňa 29.01.2011 upravené v zmysle zmien schválených dňa 21.5.2011 mimoriadnou členskou schôdzou v Bojniciach budú v úplnom znení predložené ministerstvu vnútra SR.“

·       V bode 10.3. sa uvedie text „Dňom 21.5.2011 strácajú platnosť predchádzajúce stanovy registrované na MV SR dňa 14.2.2011 pod číslom zápisu VVS/1-900/90-14584-2.“

 

Po prerokovaní boli všetky zmeny schválené počtom hlasov:

 za : 13 prítomných členov                               proti :  0                zdržali sa :   1 

 jeden člen sa medzitým vzdialil z rodinných dôvodov

 

8.       p. Kačinová prečítala správu o ŠVP v Nitre/viď príloha/

9.       p. Priehoda navrhol zmenu v chovateľskom poriadku – vystavovať krycie povolenie len vo dvoch vyhotoveniach – schválené počtom hlasov     za : 13                  proti : 0                zdržali sa : 1

10.   p. Nágl – prihláška do klubu  bude označená pri povinných informáciách hviezdičkou  

11.   Prítomní členovia schválili rozpočet KCHPND na rok 2011     za : 13    proti : 0      zdržal sa : 1

12.   p. Kollárová,  ako bývalý člen klubu dostala možnosť vystúpiť na schôdzi, chce byť naďalej členkou klubu, p. Kačinová jej zašle výzvu na zaplatenie členského príspevku  s poplatkom

13.   p. Kaštan informoval členov, že ešte stále nie je zaplatený dlh na SKJ vo výške 590,-€

Členovia sa vyjadrili, že nevedia pochopiť, že aj  napriek tomu, že SKJ  poslalo prípis o zaplatení dlhu za konanú Stredoeurópsku klubovú výstavu v Bratislave v roku 2009, tento náš dlh nie je ešte vyrovnaný, i keď  sú finančné prostriedky na účte klubu.

14.   Uznesenie  / viď príloha / bolo po prečítaní schválené          za : 12        proti : 0       zdržali sa :  2

 

 

Zapísala  Jana Kačinová                                                                            

Tajomníčka KCHPND