Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze KCHPND v Dunajskej lužnej 28.05.2016

04.06.2016 10:53

                        Zápisnica

 z Mimoriadnej člennskej schôdze KCHPND 

so sídlom:Tesáre 242, 95621 Jacovce konanej dňa 28.5.2016 v Dunajskej Lužnej
1,Program

 • Otvorenie
 • Voľba mandátovej komisie,zapisovateľa a overovateľa
 • Schválenie programu
 • Zmena stanov
 • Uznesenie
 • Záver

2,Priebeh schôdze

 • Otvorenie
 • Predseda Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg, pán
  Marek Kubina privítal všetkých prítomných členov, ktorí sa
  zúčastnili M
  imoriadnej členskej schôdze.Zisťuje sa že sú prítomní členovia v počte 18, z toho sú 3 asociovaní a 5 členov dalo splnomocnenie na právne zastupovanie na Mimoriadnej členskej schôdzi Klubu chovateĺov a priateľov nemeckých dôg na inú osobu - prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice. Konštatuje sa že mimoriadna členská schôdza je v zmysle čl.6 bod 6.1.7 stnov KCHPND uznášania shopná. Pán predseda informoval, že stanovy sú predložené, sú ako pracovná verzia.
 • Pán Kaštan sa opýtal predsedu, prečo bolo potrebné zvolať mimoriadnu členskú schôdzu. Predsesa odpovedal,že podľa stanov v bode 6.4 Mimoriadna členská schôdza sa zvolá vtedy, ak o to požiada najmenej 1/3 členov klubu s udaním dôvodou, pre ktorý treba schôdzu zvolať alebo ak o zvolaní rozhodne výbor klubu. Túto schôdzu zvolal výbor klubu tak, ako to je na pozvánke.
 • Voľba mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľa
 • Návrh mandátovej komisie od predsedu: pani Čerešňaková a pani Trepáčová. Hlasovanie za odsúhlasenie návrhu: za -12, proti -2, zdržal sa -1.
 • Návrh zapisovateľa: pani Trepáčová a overovateľa: pán Čmiko. Hlasovanie za odsúhlasenie návrhu: za -12, proti -1, zdržal -2.
 • Schválenie programu
 • Predseda navrhol doplniť do programu schôdze bod Diskusia. Predseda prečítal zmenený program schôdze.
 • 1. Otvorenie
 • 2. Voľba mandátovej komisie,zapisovateľa a overovateľa
 • 3. Schválenie programu
 • 4. Zmena stanov
 • 5. Diskusia
 • 6. Uznesenie
 • 7. Záver
 • Hlasovanie: za -13, proti -2, zdržal sa -0


          Zmena stanov

 • - Predseda prečítal stanovy bod po bode.
 • - Bod číslo I Názov, sídlo a právne postavenie združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.I :za-13,  proti-0,zdržal sa-2
 • -Bod číslo II Úlohy združenia.
 •  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.II : za-12, proti-1,zdržal sa-2
 • - Bod číslo III Majetok združenia.
 • Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.III :za-12, proti-0, zdržal sa-3
 • - Bod číslo IV Členstvo združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.IV:za-12,proti-2, zdržal sa-1 
  - Bod číslo V Práva a povinnosti členov združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.V:  za-12,proti-0, zdržal sa-3
  - Bod číslo VI Zánik Členstva v Združení.
  Bod bol doplnení od h) nepodpisaním nových stanov občianskeho združenia Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg, respektívne ich zmeny zo strany doterajších členov, vo výborom určenej lehote.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu číslo VI: za -12, proti -0, zdržal sa -3
  - Bod číslo VII Orgány združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.VII: za -13, proti -0,zdržal sa -2
  - Bod číslo VIII Členská schôdza združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.VIII: za -12, proti -0, zdržal sa -3
  - Bod číslo IX Výbor zdrzuženia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.IX: za -13, proti -0, zdržal sa -2
  - Bod číslo X Práva a povinnosti členov výboru združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.X: za -13, proti -0, zdržal sa -2
  -Bod číslo XI Kontrolná a revízna komisia.
   Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.XI: za -12. proti -0, zdržal sa -3
  -Bod číslo XII Zastupovanie združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.XII: za -13, proti -0, zdržal sa -2
  -Bod číslo XIII Zápisnice o rokovaní orgánov združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.XIII: za -12, proti -0, zdržal sa -3
  -Bod číslo XIV Členská disciplína združenia.
  bol doplnený bod c) podať návrh prislušným orgánom na výmaz chovateľskej stanice
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.XIV: za -12, proti -0, zdržal sa -3
  -Bod číslo XV Hospodárenie združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.XV: za -12, proti -0,zdržal sa -3
  -Bod číslo XVI Zánik združenia.
  Hlasovanie za odsúhlasenie bodu č.XVI: za -12,proti -0, zdržal sa -3
  -Bod číslo XVII Záverečne ustanovenia
  Hlasovanie za odsúhlasnie bodu č.XVII: za -12,proti -3, zdržal sa -0 
             Diskusia
             -Pán Filin podal návrh , aby sa Kontrolná a revízna komisia nezúčastňovala ako člen vo všetkých komisiach a výstavných výboroch klubu. Návrh sa berie na vedomie.
             -Pán Filin konštatoval, že webová stránka klubu nie je dostačújuca. Bolo mu povedané, že klub sa snaží pracovať na úpravach stránky takm aby spĺńala požiadavky členov klubu, čo je však technicky a časovo náročné. Pánovi Filinovi bolo ponúknutem či nechce stránku spravovať, čo odmietol.

             Uznesenie
             -Členská schôdza schvaľuje: Zmeny stanov Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg
            • -Členská schôdza ukladá: Predsedovi klubu Marekovi Kubinovi, ab odovzdal schválenie stanov na MV SR a oboznámil členov s novými stanovami.

            • Záver
            • -Členskú schôdzu združenia ukončil p.Marek Kubina,predseda klubu, ktorý zároveň poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial veľa chovateľských a výstavných úspechov