Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 23.10.2016 v Nitre

11.11.2016 20:23

  Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze

  Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg 

                konanej v Nitre  dňa 23.10.2016

Program :

1.       Otvorenie

2.       Príhovor od sponzora na Klubovej výstave

3.       Klubový šampión 2016

4.       Bodovacia súťaž 2016

5.       Najstarší veterán 2016

6.       Prezentácia stanoviska  výboru k súčasnému fungovaniu klubu , objasnenie dôvodu zániku členstva KCHPND v ÚKK.

7.       Písomné stanovisko KRK k zániku členstva KCHPND v ÚKK s návrhom prijatých opatrení

8.       Diskusia o právnych krokoch v súvislosti so zánikom členstva  a povinnosťami pri správe cudzieho majetku.

9.       Vyčíslenie uhradených výdavkov KCHPND za právne zastupovanie na ochranu osobnosti a na Preskúmanie zákonitosti uznesenia Mimoriadnej členskej schôdze, sporov vedených a ukončených na OS Banská Bystrica a OS Martin , ako aj doposiaľ prebiehajúceho sporu OS Banská Bystrica v spojitosti s KS Banská Bystrica.

10.   Odvolanie výboru a členov KRK.

11.   Voľba výboru a KRK.

12.   Diskusia a následné schvaľovanie výšky členského príspevku za člena.

13.   Schválenie plánu činnosti  na rok 2017 a rozpočet na kalendárny rok 2017

14.   Diskusia o príprave  „ Nových stanov „

15.   Uznesenie, záver.

 

1.       Predseda privítal členov a oboznámil ich s programom schôdze.

Počet prítomných členov na schôdzi  KCHPND :

15 riadnych a 7 asociovaných  členov.

Voľba  Zapisovateľa a overovateľa.

Za zapisovateľa bola poverená p. Trepáčová , overovateľ je p. Kubina.

Predseda upozornil, že pán  Maliňák nie je členom klubu, nakoľko nezaplatil členské na rok 2016 a navrhol hlasovanie o tom, či členská základňa súhlasí, aby bol na schôdzi ako hosť, tak isto pán Kubík.                                                    

Hlasovanie : za : 9       proti : 3    zdržali sa: 3

Hostia : 2

Hlasovanie za schválenie programu schôdze :

za  : 10  proti : 0                                zdržali sa : 5

 

2.        Príhovor sponzora

  Prihovoril sa pán Slovák z firmy Nutrican.

3.       Klubový šampión  2016  :

 nikto sa do súťaže  neprihlásil

4.       Bodovacia súťaž 

 Do súťaže sa prihlásila 6 majiteľov a 7 psov. : p.Molnárová,p. Takácsová,p.Hlavatá, p.Lúčanová, p. Čerešňáková, p. Slovinský / ktorý  pred schôdzou poslal písomné ospravedlnenie svojej neúčasti/

5.        Najstarší veterán 2016 :

  Najstarším veteránom sa stal pes Nero od Bibiky, chovateľ p. Rybanský, majiteľ p. Kubina

6.       Prezentácia stanoviska   k situácii v klube 

 príloha

7.       Bod  sedem sa presúva na neskôr z dôvodu meškania KRK.

8.       Diskusia o právnych krokoch 

 p. Kaštan má otázku, či o zrušení  zastrešenia  rozhodli aj aktívni členovia KCHPND, / predseda odpovedal , že nie,  rozhodol  iba výbor jednohlasným hlasovaním / za : 4, proti : 0 /.

9.       Vyčíslenie uhradených výdavkov KCHPND  za súdne spory :

 r.2013 .........   900 €

r.2014 .......  1.899,80 €

r.2015 .......  1.179,24 €

r.2016 .......  2.254,31 €

      Spolu     6.233,39 €

P. Kaštan  mal otázku, či sú k všetkým právnym úkonom  faktúry, predseda odpovedal, že áno sú. 

P. Filin mal otázku  ohľadom zaplatenia členského  pani Trepáčovej , predseda vysvetlil situáciu./ viď zápisnicu z výborovej schôdze zo dňa 26.9.2016/

Návrat k bodu 7 – príchod KRK / p. Halkovič, p. Halkovičov

Počet prítomných riadnych členov sa zmenil na 17 .

7. Písomné stanovisko KRK k zániku  členstva KCHPND 

p. Halkovičová prečítala správu KRK  za rok 2016 /vid príloha/

10.Odvolanie výboru  a KRK 

Predseda podal demisiu, k nemu sa pridala    Jana Trepáčová, Katarína Čerešňáková , Marian  Priehoda  a KRK : Miriam Halkovičová, Štefan Halkovič.

Návrh na odvolanie pána. Lacka , člena KRK, tajným hlasovaním, nakoľko nebol prítomný na schôdz

Volebná komisia : p. Húska , p. Čerešňáková st., p. Kaštan

Výsledok hlasovania  :  za : 12,   proti : 0,               zdržal sa  : 5

 

11.   Voľba výboru a KRK.

Voľba predsedu : pán Kaštan navrhol pána Húsku, pán Húska návrh  prijal .

Oprava volebnej komisie : p.Čerešnáková st.   p. Molnárová  p. Kaštan

Hlasovanie : za : 8,          proti : 3,              zdržal  sa : 6  - hlasovanie je neplatné, nakoľko nebola nadpolovičná väčšina .

Pán Húska navrhol pána Kaštana , ktorý túto ponuku  neprijal.

Predseda pán Kubina vyzval pána Húsku, aby podal nejaký príhovor  a obhájil svoju kandidatúru. Pán Húska mal príhovor.

Hlasovanie sa opakuje : za : 10 proti  : 3,              zdržali sa  : 3       neplatný : 1

p. Húska je zvolený za predsedu KCHPN

 Voľba podpredsedu :  p. Kaštan navrhol pána Melicherčíka – slečna Čerešňáková navrhla, či by nebol p. Melicherčík lepší na poradcu chovu, týmto pádom p. Kaštan navrhol  pána Filina za podpredsedu , pán Filin návrh prijal.

Hlasovanie :    za : 9        proti : 6,              zdržali sa : 2

Pán Filin sa stal podpredsedom KCHPND.

Voľba tajomníka : p. Húska navrhol pani Kačinovú , pani Kačinová návrh  prijala.

Hlasovanie:  za : 10,       proti : 6,               zdržal sa : 1

Pani Kačinová  sa stala tajomníčkou  KCHPND.

Voľba pokladníčky : pani Kačinová navrhla pani Kubíkovú , pani Kubíková  návrh prijala.

Hlasovanie : za : 16,       proti : 0,               zdržal sa :1

Pani Kubíková sa stala pokladníčkou KCHPND.

Voľba poradcu chovu : návrh pán  Melicherčík, pán Melicherčík  návrh  prijal.

Hlasovanie : za  : 15,      proti : 1,              zdržal sa : 1

Pán Melicherčík sa stal  poradcom chovu KCHPND.

 

Voľba KRK : pani Kollárová navrhla p. Kaštana , návrh prijal

P. Rybanský opúšťa  schôdzu- počet prítomných riadnych členov sa zmenil na 16.

Zvrhla sa diskusia  o členstve pána Kaštana, pán Kubina poukazuje na to  že pán Kaštan nie je právoplatným členom, pretože ho v tej dobe neprijal výbor klubu a ani členská schôdza . Pán  Kaštan  sa ohradil, že  prihlášku má, dodá ju a že bol riadne prijatý.

Hlasovanie : za : 6,          proti : 2,               zdržal sa : 3,       neplatné: 5

Hlasovanie neplatné.

Ďalší návrh  KRK : pán Húska navrhol  pána Maca , návrh  prijal.

Hlasovanie : za : 10,       proti : 1,               zdržali sa : 4,      neplatné  : 1

Pán Maco sa stal členom KRK.

Ďalší návrh  KRK  pani Kačinlová navrhla pani  Kollárovú , návrh prijala.

Hlasovanie : za : 10,       proti : 0,              zdržali sa : 4,      neplatné : 2

Pani Kollárová sa stala členom KRK.

Opätovný návrh pána Kaštana.  

Hlasovanie : za : 10,       proti : 1,              zdržali sa : 3,      neplatné :2

Pán Kaštan sa stal členo m KRK.

KRK si zvolila  medzi sebou   predsedu KRK, stal sa ním pán Maco..

Pán  Szelle opúšťa schôdzu – počet prítomných riadnych členov sa zmenil na 15.

 

Pán Kubina odovzdal slovo novozvolenému predsedovi klubu , ktorý od tohto momentu viedol schôdzu.

12.   Diskusia

Nikto nemal žiadny návrh do diskusie.

 

13.   Rozpočet  na rok 2017:

Pán predseda navrhol, aby rozpočet klubu ostal otvorený  z dôvodu zrušenia zastrešenia v ÚKK, bude sa prejednávať na ďalšej schôdzi.

Občianske združenie  funguje ďalej ako kynologická organizácia .

Hlasovanie za návrh : za : 9,       proti : 0,              zdržali  sa : 6

14.   Stanovy 

Pán  Filin navrhol spraviť nový návrh stanov , ktorý sa dá na webstránku  klubu a bude sa o tom diskutovať a hlasovať , je to v správe výboru.

 

15.   UZNESENIE : tvorí prílohu zápisnice

·         Hlasovanie  : za : 14,      proti : 0,               zdržali sa : 0        

 

 

 

Zapísala : p. Trepáčová

Overil : p. Kubina