Zápisnica z Výročnej schôdze KCHPND konanej dňa 08.11.2015 v Topoľčanoch

23.11.2015 20:32

Zúčastnení za výbor klubu: Marek Kubina, Miroslav Čmiko, Jana Kačinová, Marián Priehoda 

Ospravedlnení: Monika Ambrozová

Prítomní: 17 členov, z toho 3 asociovaní (viď. prezenčná llistina)

Zapisovateľ: Katarína Čerešňaková

Overovateľ: Jana Trepáčová

 

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
 3. Schválenie programu schôdze a doplnenia programu schôdze o 2 body, ktoré boli písomne navrhnuté v lehote 7 dní pred VČS členmi  klubu
 4. Kontola uznesenia
 5. Správa predsedu klubu KCHPND
 6. Správa pokladníčky klubu KCHPND
 7. Správa poradcu chovu KCHPND, informácie zo zasadnutia EuDDC v Belgicku
 8. Správa revíznej komisie klubu KCHPND
 9. Udelenie ceny pre najstaršieho veterána: ILLORA OF ISLAND DREAM.ChCz,JCh.Cz nar: 24.07.2007
 10. Obed
 11. Návrh volebnej komisie
 12. Schválenie volebnej komisie 
 13. Voľba výboru
 14. Ůprava a schválenie stanov KCHPND
 15. Ůprava Chovaťeľského a bonitačného poriadku KCHPND
 16. Ůprava organizačného poriadku KCHPND
 17. Návrh plánu KCHPND na rok 2016
 18. Návrh rozpočtu KCHPND na rok 2016
 19. Návrh pani Michaliskovej
 20. Návrh na zmenu loga KCHPND
 21. Diskusia
 22. Uznesenie
 23. Záver

 

1.Otvorenie

 • Predseda KCHPND pán Marek Kubina privítal všetkých prítomych členov, ktorí sa zúčastnili VČS. Podľa prezenčnej listiny (príloha 1) ich bolo 17
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
 • voľba zapisovateľa: sl.Čerešňaková    za: 13/ zdržal sa: 1
 • voľba overovateľa: p.Trepáčová          za: 13/ zdržal sa: 1
3. Schválenie programu schôdze a doplnenie programu schôdze o 2 bdz, ktoré boli písomne navrhnuté v lehote 7dní pred VČS členmi klubu
 • hlasovnie za odsúhlasenie programu schôdze :   za 13/ proti: 0 / zdržal sa : 1
 • počas schôdze prišiel ďalší riadny člen 
 4. Kontrola uznesenia
 • Kontrola uznesenia z 19.10.2015 v Rastislaviciach : všetky body uznesenia boli splnené
5. Správa predsedu KCHPND
 • správa bola prečitaná (príloha č.2) 
6. Správa pokladníčky KCHPND
 • správa bola prečitaná ( príloha č.3)
7. Správa poradcu chovu KCHPND, informácie zo zasadnutia EuDDC v Belgicku
 • správa bola prečitaná (príloha č. 4). Poradca chovu navrhol po dohovore s UKK, že platnosť pripušťacích povolení bude od 1.1-31.12 daného roku. Toto bolo odsúhlasené.
8. Správa revíznej komisie KCHPND
 • správa bola prečitaná (príloha č.5)
9. Udelenie ceny najstaršieho veterána: ILLORA of Island's Dream-Ch.CZ, JCh.CZ nar. 24.10.2007 cenu si prevzal majiteľ sučky p.Miroslav Čmiko
 
10. Obed
 
11.Návrh volebnej komisie
 • návrh volebnej komisie- navrhnutí boli: p.Húska, p.Drabiščák, p.Kvačala
12. Schválenie volebnej komisie 
 • schválenie volebnej komisie: za14 / proti: 0 / zdržal sa: 1
13. Voľba výboru
 • návrh na voľbu predsedu: pán Marek Kubina     Tajné hlasovanie: za 11 platných hlasov
 • návrh na voľbu podpredsedu: pán Miroslav Čmiko    Tajné hlasovania: za 12 platných hlasov
 • návrh na voľbu tajomníka: pani Jana Trepáčová slečna Katarína Čerešňáková  Tajné hlasovanie p.Trepáčová za: 7platných hlasov  sl.Čerešňáková za: 4 platné hlasy   hlasovanie bolo neplatné, nebola nadpolovičná väčšina, sl.Čerešňáková sa vzdala kandidatúry. Opakovnie tajné hlasovnie :p.Trepáčová za: 11 platných hlasov
 • návrh na voľbu pokladníčky: slečna Katarína Čerešňáková     Tajné hlasovanie za:11 platných hlasov
 • návrh na voľbu poradcu chovu: pán Marián Priehoda    Tajné hlasovanie za: 11 platných hlasov 
 
Voľba kontrolno- revíznej komisie
 • návrh: pani Mária Kolárová    Tajné hlasovanie za: 6 platných hlasov
 • návrh: pani Veronika Michalisková návrh odmietla
 • návrh: pani Miriam Halkovičová   Tajné hlasovanie za: 11 platných hlasov
 • návrh: pán Štefan Halkovič     Tajné hlasovanie za: 12 platných hlasov
 • návrh: pán Martin Lacko     Tajné hlasovanie za: 12 platných hlasov 
 • tajné hlasovanie za odsúhlasenie kompletnej kontrolno-revíznej komisie v zložení: pán Martin Lacko, pán Štefan Halkovič, pani Mirian Halkovičová
 • voľba predsedu kontrolno-revíznej komisie : pani Mirian Halkovičová
Nový výbor:
 • Predseda: Marek Kubina
 • Podpredseda: Miroslav Čmiko
 • Tajomníčka: Jana Trepáčová
 • Pokladníčka: Katarína Čerešňáková
 • Poradca chovu: Marián Priehoda
 
Nová KRK:
 • Predseda: Miriam Halkovičová
 • Štefan Halkovič
 • Martin Lacko
14. Úprava a schválenie stanov KCHPND
 • zmeniť v celých stanovách poplatky na príspevky
 • Bod č.3 Členstvo v klube: v bode 3.3.8 doplniť: 3X365 dní od dátumu prijatia
 • člen pani Michalisková odišla
 • návrh pani Kačinovej na zavedenie príspevku 2% z daní- návrh zamietnutý
 • Bod.č.6 Orgány Klubu 
                   6.3.4.4 dopniť : a výročnú členskú schôdzu 
                   doplniť bod 6.3.5.14 : Neodkladné veci môže vybaviť predseda s výborom. Ich opatrenia však musí výbor dodatočne schváliť na schôdzi výboru 
                   klubu.
                   6.4. doplniť: daľej len KRK
                   6.4.4 doplniť: funkcia členov KRK je nezlučiteľná s členstvom vo výbore
                   6.4.5 doplniť: KRK upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

 

 • Bod č.7 Volebný poriadok: doplniť o bod 7.12 Zvolení členovia KRK volia zo svojho stredu predsedu 
 • Bod.č.10 Záverečné ustanovenia : 
       10.2 upraviť: Stanovy zo dňa 11.05.2013 upravené v zmysle zmien schvalených dňa 8.11.2015 výročnou členskou schôdzou v Topoľčanoch                         budú v úplnom znení predložené Ministerstvu vnútra SR
       10.3 zmeniť na: Dňom 8.11.2015 stracajú platnosť predchadzajúce stanovy registrované na MV SR dňa 24.05.2013 pod číslom zápisu VVS /1-900/90-145 84-4.
 
15. Úprava Chovateľského a Bonitačného poriadku KCHPND
 • návrh pána predsedu o doplnenie do bonitačného poriadku- možnosť bonitácie EuDDC cudzincov, upresnenie v chovateľskom a bonitačnom poriadku, návrh bol odsúhlasený
 • návrh pána predsedu o opätovnom zavedení kontroly vrhu: hlasovanie za: 6 členov / proti: 5 členov/ zdržalo sa: 2 členovia, návrh bol zamietnutý
16. Úprava organizačného poriadku KCHPND
 • pán Húska navrhol zrušiť vetu: Výklad tohto poriadku vykonavá len výbor KCHPND -členovia to odsúhlasili, veta bude zrušená
17. Návrh plánu KCHPND na rok 2016
 • v tomto bode sa prejednávali miesta a termíny výstav a bonitácii. Na tento rok klub plánuje 3 výstavy, predpokladaný termín na dvojdňovú výstavu je 14-15.05.2016, miesto sa ešte upresní (návrhy: Radava, Galanta, Poľný Kesov, Bojná). Taktiež je veľmi pravdepodobné, že areály budú musieť byť prenajaté za financie a nie ako doteraz. Termín na bonitáciu je jar/jeseň, výbor termín upresní.
 • termín schôdze klubu:bol podaný návrh spraviť schôdzu deň pred klubovou výstavou, členovia súhlasili
 • zasadnutie EuDDC v Taliansku- členovia odsúhlasili zastupovanie klubu delegátom na zaadnutí EuDDC.
18: Návrh rozpočtu KCHPND na rok 2016
 • návrh rozpočtu prečítal predseda pán Kubina, členovia s návrhom súhlasili (príloha č.6)
19. Návrh pani Michaliskovej
 • predseda predniesol návrh pani Michaliskovej, v ktorom stojí:
 1. V rámci budúcoročného výročia klubu dať spraviť vesty s logom klubu a nápisom o výroči klubu členom. Vesty boli odsúhlasené, no len s klubovým logom. Vesty dostanú členovia, ktorí mali zaplatené členské na rok 2015.
 2. Vyhlásiť súťaž na nové logo klubu a cenu ročného členského a klubovej výstavy na jedného psa zadarmo pre výhercu. Odsúhlasená bola zdarma jedna KV na jedného psa.
 3. Po schválení loga dať vyrobiť medaily. Zúčastnení boli s návrhomm oboznámení, prebehla diskusia, nad návrhom sa bude uvažovať.
20: Návrh na zmenu loga KCHPND
 • predseda požiadal členov, aby sa podielali na návrhu nového loga pre klub. Všetky návrhy treba posielať mailom, tieto návrhy budú zverejnené na stránke klubu. Hlasovať za nové logo môžu len členovia klubu (riadni aj asociovaní) prostredníctvom mailu. Termín je do konca novembra 2015.
21. Diskusia
 
22. Uznesenie
 • predseda prečítal uznesenie, hlasovanie za: 13 / proti: 0/ zdržal sa: 1
 
23. Záver
 • v závere predseda klubu poďakoval vśetkým za účasť