Zápisnica zo schôdze výboru 11.2.2016 v Bojnej

20.02.2016 22:31

                                                         Zápisnica 

            Zo schôdze výboru KCHPND konanej dňa 11.02.2016 v Bojnej  

 

Prítomní:  

Predseda: Marek Kubina 

Poradca chovu: Marián Priehoda 

Tajomníčka: Jana Trepáčová 

Pokladníčka: Katarína Čerešňáková 

Ospravedlnený:  podpredseda: Miroslav Čmiko 

 

 

Program:  

Otvorenie: predseda Marek Kubina privítal pritomných a viedol schôdzu. 

 1. Prejednanie mailu od pána Lacka ohľadne úrazu jeho sučky Baya Mirmarel Majestic 

 • Klub obdržal mail s RTG snímkami od pána Lacka. Problém sa prejednal, klub rešpektuje plnochruposť sučky a naďalej platia podmienky pre bonitáciu 

 1. Prejednanie sťažnosti pani Nina Neubauer 

 • Klub obdržal mail s fotodokumentáciou ssťažnosťou pani Nina Neubauer ohľadne agresivity psa Charlie Yvanaea aponi, majiteľka Kristína Pittnerová. Výbor túto sťažnosť prejednal a pošle pani Neubauer odpoveď. Zodpovedný predseda klubu 

 1. stava/bonitácia 

 • Prejednanie propozícii 

 • Online prihlasovanie  

 • Rozhodcovia: Marián Priehoda-hlavný rozhodca, Tibor Havelka 

 • Organizač výbor: Marek Kubina, Jana Trepáčová, Marián Priehoda 

 • Vedúci kruhov: dohodne predseda 

 • Sponzorom bude Happy dog 

 • Poháre a štítky zabezpečí sl. Čerešňáková 

 • Rozdelenie kruhov podľa farieb: modrá/ žltá pasikavá    čierna/škvrnitá 

 • Návrh na Jubilejnú výstavu: titul Víťaz slovenského chovu – návrh odsúhlasenýNávrh: Titul Víťaz slovenského chovu získa zviera zo slovenského chovu, ktoré bude najvyššie hodnotené.  

 • Bonitácia sa bude konať počas Jubilejnej výstavy 15.5.2016, rozhodca p. Bíroš, bonitačnú komisiu zabezpečí predseda. 

 1. Logo - kompletné logo bolo navrhnuté len jedno, a to slečnou Čerešňákovou. K výzoru tohto loga boli už len malé výhrady, logo prejde minimálnymi úpravami. Následne sa dá na webovú stránku klubu, aby sa mohli členovia k nemu vyjadriť.  

 1. Webová stránka 

 • spĺňa svoj účel, priebežne sa dopĺňajú informácie. Problém je asi v šablóne zvolenej pre stránku, niektoré informácie sa tam zadávajú zložito a preto sa k niektorým informáciam člen dostane zdĺhavou cestou. Rekonštrukcia stránky bude preto zložitá, dúfame však, že veľmi nezasiahne informovanosť členov klubu.  

 1. Prijatie nových členov 

 • noví členovia odsúhlasení jednohlasne   

 1. Schválenie dodatku č.2 k internej smernici č. 3/2013 - ohodnotenie práce na výstaveschválenie Internej smernice 1/2016 - Smernica o príspevku pre veterinárny dohľad na akciách klubu, schválenie Internej smernice č. 2/2016 - Smernica o príspevku pre semináre určené členom klubu    

 • jednohlasne schválené. 

 1. Zmena zľavy z poplatku na mimoriadne bonitácie na 50% -  jednohlasne schválené 

 

 

 

Zapísala: Trepáčová Jana 

Overil:  Kubina Marek