Zápisnica zo schôdze výboru 13.11.2016

13.11.2016 20:47

Prítomní:
Húska M. predseda
Filín M. podpredseda
Kačinová J. tajomník
Kubíková P. pokladník
Melicherčík J. poradca chovu

Program schôdze: členstvo mgr.Pavla Maliňáka v KCHPND.

...
Výbor sa oboznámil s rozsudkom OS Martin z apríla 2016, ktorým prisúdil OS pánovi Maliňákovi členstvo v KCHPND, tiež so zápisnicou zo schôdze výboru zo dňa 26.9.2016. Na základe uvedených skutočností dal predseda hlasovať o uznaní členstva mgr.P.Maliňáka. 
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Čím sa výbor klubu stotožnil s rozsudkom OS Martin.
Zároveň predseda poveril tajomníčku, aby zaradila pána Maliňáka do zoznamu členov KCHPND.

Podpísaní Húska, Filín, Kačinová, Kubiková, Melicherčík...

Zapísal: Kačinová
Overil: Húska