Zápisnica zo schôdze výboru 28.11.2015 v Nitre

24.01.2016 12:51

Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 28.11.2015 v Nitre

Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

 

Prítomní :  Kubina Marek,  Čmiko Miroslav, Trepáčová Jana, Čerešňáková                       Katarína, Priehoda Marián.

 

 

1. Predseda  privítal polonový výbor a zaprial celému výboru úspešnú       

    spoluprácu v nastávajúcom období.

 

2. Predseda odovzdal novej tajomníčke klubové  razítko s číslom 2.

    Tajomníčka oznámila, že dňa 28.11.2015  došlo k prevzatiu klubovej      

    dokumentácie a tlačiarne od bývalej tajomníčky klubu.

 

3. Predseda odovzdal novej pokladníčke klubové  razítko s číslom  3, všetky   

    doklady, bankomatovú kartu a spolu s predsedom boli v banke zriadiť    

    prístup na bankový účet.      

 

4. Pokladníčka oznámila, že po prevzatí a kontrole pokladničnej knihy bolo    

    zistené, že v knihe nie sú zaevidované všetky príjmy. Budú zaevidované.    

    Taktiež bolo zistené, že v  pokladničnej knihe chýba strana z páru s číslom     00460. Výbor berie na vedomie.   

 

5. Bol prijatý nový člen.

 

6. Výbor rozhodol, že vesty sa zakúpia ešte tento rok a na návrhy  nového    

     loga ešte čakáme. 

 

7. Klub chce v roku 2016 usporiadať 3 CAC výstavy , bol podaný návrh o   

    názov tejto výstavy:  

    JUBILEJNÁ VÝSTAVA  KLUBU CHOVATEĽOV A PRIATEĽOV   

    NEMECKÝCH DÔG.

    Názov bol jednohlasne schválený. 

 

   Termíny : 14.5.2016  ŠPECIALNA VÝSTAVA

                   15.5.2016  JUBILEJNA VÝSTAVA 

 

8. Pán Priehoda podal návrh o zmenu prihlášky na bonitáciu: prihlášky na    

    bonitáciu treba posielať najneskôr do 7 dní pred bonitáciou. Po tomto    

    termíne bude prihláška považovaná prihlášku na individuálnu/mimoriadnu    

    bonitáciu - návrh jednohlasne schválený. Prihlášky na bonitáciu budú dve:   

    na riadnu bonitáciu a na individuálnu/mimoriadnu bonitáciu.

 

9. Pán Priehoda a pán Kubina podali návrh o zmene v chovateľskom a  

    bonitačnom poriadku pre bonitáciu psov registrovaných v zahraničí.

 

10. Zápisnice z výborových schôdzí bude overovať predseda klubu alebo   

      ním poverený člen výboru. Jednohlasne schválené. 

 

 

 

 

Zapísala: Trepáčová Jana

Overil:  Kubina Marek