Zápisnica zo schôdze výboru 4.12.2014 Bojnice

28.12.2014 23:20

Zápisnica zo schôdze výboru v Bojniciach zo dňa 4.12.2014

Prítomní : Marek Kubina, Miroslav Čmiko, Jana Kačinová,  Priehoda Marián

p. Ambrózová Monika ospravedlnená

zapisovateľ : Kačinová Jana

overovateľ : Kubina Marek

 

1.      Prijatý nový člen

2.      P.Priehoda - P. Šelestiaková sa dostatočne neoboznámila s chovateľským poriadkom a bola nakrývať bez krycieho povolenia, len na základe žiadosti, bola upozornená na porušenie CHP a v prípade ďalšieho porušenia CHP budú vyvedené dôsledky.

3.      P. Kubina - P. Náglovi bola zaslaná výzva na úhradu dlhu voči KCHPND.

4.      Vykonané zmeny v chovateľskom poriadku, ktoré budú platiť od 1.1.2015.

-          6.1. časť  , s ktorým dohodne  termín kontroly vrhu /telefonicky/. Vynechať.

-          6.3. Nahradiť znením – Na základe rozhodnutia členskej schôdze, boli kontroly vrhu zrušené. Kontrola vrhu sa bude vykonávať na základe dobrovoľného rozhodnutia chovateľa, ktorý zašle doporučene žiadosť poradcovi chovu do 7 týždňov od narodenia šteniat. Príspevok za náklady vynaložené pri  kontrole vrhu je 50  € bez rozdielu vzdialenosti bydliska chovateľa. Príspevok sa zasiela na účet klubu pred kontrolou vrhu.

-          6.4. Nahradiť znením – Vyplnený krycí list zasiela chovateľ poradcovi klubu  spolu s potvrdením o zaplatení členského. Poradca chovu, po potvrdení členstva  chovateľa v klube, zašle krycí list na Úniu kynologických klubov.

-          6.5. Vypadáva prvá veta - Poradca chovu pri kontrole vrhu zhodnotí aký je vývoj šteniat, výživa a v akom  stave/kondícii/ je suka.

-          Chovatelia vyplnia dobrovoľne tlačivo „ Hlásenie o vrhu“ tlačivo bude na stránkach. Výbor klubu má právo v niektorých prípadoch požiadať o vyplnenie tlačiva.

-          Pre nečlenov zistiť ako postupovať  podľa platnej legislatívy , zatiaľ platí podľa starého.

-          Poplatky za vystavenie krycieho listu – pre nečlenov             18 €

                                                            -   pre členov  zľava na  9 €

 

5.      p. Kačinová navrhla umiestniť na úvodnú stránku klubu upozornenie na smernicu  -  

         Definícia obchodníka so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a          chovateľov psov bez preukazu o pôvode – na základe ktorej , bude člen , ktorý ju poruší vylúčený z klubu.

6.    p. Kačinová navrhla vyhlásiť súťaž o KLUBOVÉHO ŠAMPIÓNA -  podmienky –

a.    Titul môže získať pes alebo suka , ktorý získal 3 x CAC a 1x titul Klubový víťaz.

b.    Tituly sa započítavajú zo Špeciálnej alebo Klubovej výstavy usporiadaných Klubom chovateľov a priateľov nemeckých dôg.

c.    Majiteľ psa alebo sučky musí byť členom Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg.

d.    Titul klubového šampióna sa bude odovzdávať na Členskej schôdzi, majiteľ predloží kartičky a posudkové listy, najmenej dva mesiace pred schôdzou, písomnou formou.

e.    Titul Klubový šampión neoprávňuje majiteľa prihlásiť psa alebo suku do triedy šampiónov.

Členovia výboru súhlasili.

7.    p. Kačinová navrhla na klubových výstavách otvoriť triedu čestnú – poplatky určí výstavný výbor. Členovia výboru súhlasili.

8.    p. Kačinová navrhla použiť tretí CAC na výstavu   v roku 2016, kedy klub oslavuje 45. Výročie vzniku a venovať ju pamiatke p. Pichlíka.  Tým by sa nemohol použiť tretí CAC  na výstavu EPEIROS , ktorá sa bude konať v roku 2015, nakoľko o tretí CAC je možno žiadať len raz za tri roky. Členovia výboru súhlasili.

 

Zapísala Kačinová Jana

Overil Kubina Marek