Zápisnica zo schôdze výboru dňa 11.08.2016 v Bojnej

19.08.2016 14:26

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU

Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg,

 

so sídlom: Tesáre 242 ,95621 Jacovce, konanej dňa 11.8.2016 , v Bojnej

 

Prítomní:     Marek Kubina

                    Miroslav Čmiko

                     Marián Priehoda

                     Jana Trepáčová

                     Katarína Čerešňáková    

 

Program:   1, Oznámenie o zrušení nových stanov

                    2, Bonitácia

                    3, KV Bojná

                    4, Informácia o logu

                    5, Noví členovia

                    6, Rôzne

                    7, Diskusia

 

 

1,  Predseda privítal prítomných a viedol schôdzu.

Výbor bol oboznámený a prejednal situáciu ohľadne zrušenia registrácie nových stanov na MV SR, ktoré boli zrušené na podnet Kontrolnej a revíznej komisie. KRK zistila, že schválenie nových stanov nebolo v súlade s našimi stanovami, a to v bode: 6.1.5. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu nad 18 rokov veku, preniesť právo hlasovať na inú osobu nie je možné. KRK preto vyhlásila uznesenie z mimoriadnej členskej schôdze KCHPND v Dunajskej Lužnej za neplatné (a tým sa stalo hlasovanie za nové stanovy neplatné).

Výbor si urobil zlý výklad medzi Ústavou SR  a Stanovami KCHPND a to tým, že mal  splnomocnenie od iného riadneho člena klubu.

Týmto sa členom ospravedlňujeme.

Naďalej platia Stanovy klubu, ktoré sú zverejnené na klubovej stránke (VVS/1-900/90-14584-4).    

 

2,  Výbor prejednal jesennú bonitáciu, jednohlasne bol schválený rozhodca pán Marián Priehoda. Tajomníčka pošle delegačný list.

 

     3, Klubová výstava Bojná:

-       prejednanie: vedúci kruhu, zapisovateľ

-       hlavný sponzor bude Royal Canin , treba dať reklamu na web (zodpovedná p. Trepáčová)

-       poháre a štítky má na starosti sl. Čerešňáková

-       sl. Čerešňáková navrhla dať poháre do 3. miesta, návrh jednohlasne schválený.

 

   4, Informácia o logu:

  -    výboru klubu nedošlo žiadne kompletné logo klubu, výbor berie na vedomie, úloha      trvá.

 

 

  5, Boli prijatí noví členovia:

-       prijatí 9 členovia, jednoznačne odsúhlasení

-       páni Trepáčová má za úlohu doplniť nových členov na webovú stránku.

 

  6,  Rôzne:

-       Predseda oznámil výboru, že na klub bol doručený list - opravný prostriedok od člena o Zrušení uznesenia z mimoriadnej členskej schôdze KCHPND v Dunajskej Lužnej. Toto uznesenie bolo zrušené, ako sa píše v zápisnici v bode 1.

Výbor berie list na vedomie.

-       Dostali sme návrh od člena na výstavnu bodovaciu súťaž pre členov klubu. Návrh bol odprezentovaný.. Podmienky súťaže budú vysvetlené na webovej stránke, na starosti to má sl. Čerešňáková, jednohlasne odsúhlasený výborom.

-       Výbor prerokoval termín schôdze, ktorá bola naplánovaná na 2.9.2016 (na piatok). Schôdza bude preložená na iný termín, a to na 24.09.2016, čas a miesto bude včas určené a zverejnené na webovej stránke KCHPND .

Zmena termínu bola jednohlasne schválená. 

 

Zapisala: Jana Trepáčová

Overil: Marek Kubina