Zápisnica zo schôdze výboru dňa 8.10.2011

08.10.2011 20:21

 

                                                      Zápisnica zo schôdze výboru KCHPND

                                                        konanej dňa 8.10.2011 v Preseľanoch

 

Poradu viedol : Ing. Nágl Tomáš

Zapisovala       : Kačinová Jana

Prítomní          : Ing. Nágl Tomáš,  Čmiko Miroslav,  Kačinová Jana, Takácsová Enikő

 Za KRK              : Kubina Marek,  Benedek Vojtech   

 

·         Predseda privítal členov výboru na schôdzi výboru

·         Predseda oboznámil členov výboru so súčasnou situáciou –prebiehajúce konania      p.Maliňáka versus KCHPND

·         Vydanie spravodaja  KCHPND – obsah :

-          obálka – víťaz ŠVP Nitra- zaistiť fotku – p. Kačinová

-          výbor klubu

-          stanovy + Chovateľský poriadok + Bonitačný poriadok

-          výsledky ŠVP Nitra + KV Nitrianske Rudno

-          zoznam členov KCHPND s adresami

-          inzercia členov – fotky svojich miláčikov môžu prezentovať v spravodaji za poplatok

-          2.3.4.strana spravodaja obálky 25 € farbená 15 € čiernobiela

-          vo vnútri spravodaja 20 € farebná 10 € čiernobiela

-          plán akcií na rok 2012

-          článok o dianí v klube – dodá p. Nágl

 

·          Memoriál p. Pichlíka – požiadať  SKJ o udelenie CAC –ov

·         P. Nágl  - výborom schválený za kandidáta na rozhodcu

·         Návrh - na stránke zriadiť galériu klubových šampiónov

·         P. Priehoda informoval o tom, že SKJ nepovolilo predĺžiť platnosť krycích povolení

 

p. Nágl poďakoval všetkým prítomným za účasť

 

 

Kačinová Jana tajomníčka KCHPND

 

Ing. Nágl Tomáš predseda KCHPND