Zápisnica zo schôdze výboru KCHPND zo dňa 10.7.2013

23.07.2013 20:45

                                                                 

Zápisnica so schôdze výboru Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

                                        zo dňa 10.7.2013  Oslany

 

Prítomní : Kubina Marek, Čmiko Miroslav, Kačinová Jana, Ambrózová Monika, Priehoda Marian

Zapisovateľ : Kačinová Jana

Overovateľ : Ambrózová Monika

Program :   1. Otvorenie

                  2. Oboznámenie s novými pripúšťacími povoleniami

                  3. Schválenie Interných smerníc

                  4. Zmena Chovateľského, Zápisného a Bonitačného poriadku.

                  5. Internetová stránka

                  6. Razítka

                  7. Royal Canin

                  8. Klubová výstava

                  9. Doména – Gaya

                 10. Ing. Nágl Tomáš

                 11. Sťažnosť p. Patolánovej

                 12. Organizačný poriadok

                 13. Eu.D.D.C.

                 14. Zmluva pre nečlenov

                 15. Rôzne

                 16. Schválenie uznesenia

                 17. Záver         

 

1.       Predseda privítal všetkých prítomných na schôdzi výboru.

2.       Poradca chovu oboznámil prítomných s novým pripúšťacím povolením a zároveň upozornil, že platia aj staré pripúšťacie povolenia, ktoré boli vydané doteraz.

3.       Výbor klubu schválil:

·         Internú smernicu č. 2/2013 o príspevku za používanie vlastného cestného              motorového vozidla

·         Internú smernicu č.3/2013 o príspevku o príspevku na náklady spojené s funkciou

4.       Výbor klubu schválil zmenu Chovateľského – Zápisného – Bonitačného poriadku.

5.       Členka klubu p. Trepáčová sa ponúkla, že bude spravovať webstránku klubu. Členovia výboru vítajú iniciatívu. P. Trepáčovú požiada p. Kačinová, či je ochotná zatiaľ pracovať na webstránke v takej forme aká je používaná  dnes.

6.       Razítka  -  sú nedostatočné, na razítko  sa musí doplniť adresa a funkcia člena výboru. Treba dať vyrobiť razítko pre poradcu chovu na potvrdenie chovnosti  podľa Eu.D.D.C. 

7.       Royal Canin – výbor klubu  rozhodol, že klub podpíše zmluvu s Royal Caninom, požiadali sme RC, aby boli  sponzorom Klubovej výstavy.

8.       Klubová výstava -  organizačný výbor  - riaditeľ výstavy Kubina Marek, členovia  - Priehoda Marian, Róbert Ambróz . Kruh je zabezpečený odborným personálom.

9.       Doména – Gaya – momentálne  sa rieši prepis domény na KCHPND, nakoľko doménu nemecka-doga.sk vlastní  firma Gaya..

10.    Ing. Nágl Tomáš – bývalý predseda bol vyzvaný listom dňa 18.6.2013 na vrátenie dokladov a vyúčtovanie finančných prostriedkov .

11.   Sťažnosť z CZ p. Patolánovej – na zmenu majiteľa jej odchovu – rieši KRK, predseda KRK sa mala zúčastniť rokovania výboru, ale sa ospravedlnila

12.   Výbor klubu schválil Organizačný poriadok klubu.

13.   Eu.D.D.C.  nás požiadalo  zverejniť na stránkach klubu  informáciu o tom, že je možné inzerovať v Eu.D.D.C. katalógu- kontaktujte tajomníčku klubu.

14.   Výbor klubu schválil zmluvu pre nečlenov klubu.

15.   Rôzne -  klub zaslal informačný článok o plemene na propagačnú komisiu ÚKK.

   -  tajomíčka  upozornila, že nie sú podpísané niektoré prihlášky žiadateľov do KCHPND bývalým predsedom klubu, žiadatelia sú bez výhrad prijatí za členov klubu.

-    výbor klubu sa radil o tom, či môžu byť bonitované jedince s kupírovanými ušami, nakoľko kupírovanie uší je zakázané. Zákon č. 488 / 2002 vydaný Národnou radou Slovenskej Republiky definuje kupírovanie ako týranie zvierat (zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie, ktoré pôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov - okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného dôvodu) a výslovne ho zakazuje. Takisto zakazuje propagáciu týrania zvierat.

 

Uznesenie zo schôdze výboru zo dňa 10.7.2013

Výbor klubu berie na vedomie :

·         Správu poradcu chovu o novom pripúšťacom povolení

·         Správu o výzve na vrátenie dokladov a finančných prostriedkov od Ing. Nágla 

Výbor klubu schvaľuje :

·     Internú smernicu č.2/2013 o príspevku za používanie vlastného cestného                 

    motorového vozidla

·         Internú smernicu č.3/2013 o príspevku o príspevku na náklady spojené s funkciou Zmenu Chovateľského- Zápisného – Bonitačného poriadku KCHPND

·    Organizačný poriadok KCHPND

·      náklady na občerstvenie pre výbor KCHPND dňa 10.7.2013

·      uzatvorenie zmluvy s Royal Canin

·      zmluvu pre nečlenov KCHPND

·      organizačný výbor na KV 2013

Výbor klubu ukladá:

·   p. Kačinovej osloviť p. Trepáčovú ohľadom vedenia webstránky

·   Vyrobiť razítka  - p. Kačinová

·   P. Kubinovi uzatvoriť zmluvu s Royal Canin

 

Zapísala Kačinová Jana

Tajomníčka KCHPND

 

Overila Ambrózová Monika

Pokladníčka KCHPND