Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 19.11.2016 v Banskej Bystrici.

22.11.2016 12:09

                    Zápisnica zo schôdze výboru

            Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

               konanej dňa 19.11.2016 v Banskej Bystrici

 

 

Prítomní : Matúš Húska, Milan Filin, Jana Kačinová, Ján Melicherčík

 

 

Program : 1.Rozpočtové provizórium

               2. Provizórium plánu činnosti

 

 

 

Výbor sa jednohlasne riadnym hlasovaním dohodol že :

 

1.      Klub chovateľov a priateľov nemeckých dôg bude v najbližšom čase fungovať v rozpočtovom provizóriu.

2.      V provizóriu bude taktiež vykonávaná činnosť nutná na fungovanie a chod Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg.

Hlasovanie :     ZA : 4

                      PROTI : 0

                      ZDRŽAL : 0

 

Podpísaní : Húska, Filin, Kačinová, Melicherčík