Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 2.9.2012

02.09.2012 20:03

 

Zápisnica so schôdze výboru Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

                      konaná dňa 2.9.2012 v Rastislaviciach

 

 

Prítomní :    Predseda           : Ing. Tomáš Nágl

                  Podpredseda      : Miroslav Čmiko

                  Tajomníčka         : Kačinová Jana

                  Poradca chovu    : Priehoda Marián

Hostia  : za KRK                   : Benedek Vojtech

 

/viď prezenčná listina/

 

 

1. p. Kačinová predostrela návrh na určenie veterinára na posudzovanie DBK, nakoľko zahraniční chovatelia majú problém zo získaním súhlasu s krytím so        slovenským psom. Do schôdze sa zistí, ktorých veterinárov uznávajú v zahraničí. Dostal za úlohu Ing. Nágl a p. Kačinová.

2. Ing. Nágl oboznámil výbor o vstúpení Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg do Únie kynologických klubov.

3. p. Čmiko upozornil na to, že  nie je ujednotený postup pri čipovaní psov, kolonky na nalepenie nálepky sú malé, nálepka sa nezmestí  do kolonky.

4. Výbor KCHPND prerokoval návrh činnosti klubu na rok 2013, schváli sa na schôdzi.

5. Výbor KCHPND prerokoval návrh rozpočtu na rok 2013, schválenie rozpočtu prebehne na schôdzi.

6. Pre neustále množenie agresivity psov, sa výbor zaoberal aj touto otázkou, zhodol sa na tom, že zrejme ide o psov nezvládnutých majiteľmi , kde  neprebehla žiadna socializácia.

7.Ďalej sa výbor zaoberal prípravami na nastávajúcu klubovú výstavu.

 

 

 

Zapísala Kačinová Jana

Dňa 2.9.2012