Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 25.2.2017 v Kendereši

09.03.2017 19:37

                            Zápisnica zo schôdze výboru  

                 Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

                                konanej dňa 25.2.2017 v Kendereši

 

Prítomní : Matúš Húska, Milan Filin, Jana Kačinová

Za KRK :  Igor Maco, František Kaštan, Mária Kollárová

 

Program : 1. Nový člen

                 2. Pokladník

                 3. Poradca chovu

                 4. Príspevok na činnosť rok 2016

                 5. Kontrola prihlášok členov.

                 6. Prerokovanie členstva  bývalého výboru .

                 7. Spáva KRK

                 8. Diskusia  

 

 

1.    Prijatý nový člen , členské + zápisné je zaplatené, jednohlasne prijatý.

2.    Pokladníčka klubu podala demisiu. Predseda poveril na základe Organizačného poriadku KCHPND ku čiastočným úkonom pokladníka p. Kačinovú Janu.

3.    Poradca chovu podal demisiu. Predseda poveril p. Filina Milana.

4.    Príspevok na činnosť KCHPND na rok 2016  , na náš dotaz  ohľadom príspevku nám Únia kynologických klubov odpovedala, že nám príspevok nepoukázali.

5.     Na základe kontroly prihlášok členov KCHPND sme zistili, že p. Kubina Marek nezaplatil členský poplatok podľa stanov platných v roku 2008, pošle sa mu vyrozumenie  s tým, že mu na základe tejto skutočnosti nevzniklo členstvo v KCHPND.

6.    Výbor klubu jednohlasne schválil vylúčenie z KCHPND členov bývalého výboru, na základe  hrubého porušenia členskej disciplíny, ktorej sa dopustili poškodením KCHPND svojim konaním  na výborovej schôdzi 26.9.2016,ohľadom ukončenia členstva v ÚKK.

7.    Správa KRK – výbor sa oboznámil s listami p. Molnárovej a p. Kubinu – KRK pošle odpoveď.

8.    Diskusia – výbor  sa zaoberal zmenou stanov a zároveň aj organizačného poriadku.