Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 27.10.2016 v Banskej Bystrici.

05.11.2016 18:00

Prítomní : Húska Matúš, Filin Milan, Kačinová Jana, Kubíková Patrícia, Melicherčík Ján

Za KRK : František Kaštan

 

1. Prerokovanie a odsúhlasenie ukončenia  prebiehajúceho súdneho sporu na KS Banská Bystrica.

2. Následné prerokovanie a jednohlasné odsúhlasenie  zrušenia plnej moci právnemu zástupcovi.

3. Výbor prerokoval a jednohlasne schválil právne zastúpenie klubu.

4. Prerokoval sa a jednohlasne odsúhlasil list na ÚKK a SKJ.

5  Výbor klubu  sa zaoberal plánom činnosti a rozpočtom na r.2017 a tieto jednohlasne odsúhlasil.

6. Výbor odsúhlasil správu výboru, ktorú prednesie predseda na MČS.

5. Výbor prijal žiadosť asociovaného člena za riadneho, prednesie sa na MČS.

6. Zvolanie MCS + program MCS

7. Správa KRK s návrhom , ktorý sa prednesie na MČS.

8. Zmena niektorých bodov stanov.
 

 

Zapísala : Kačinová Jana

Overil : Húska Matúš