Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 4.2.2014 v Oslanoch

05.03.2014 20:02

            Zápisnica zo schôdze výboru  KCHPND dňa 4.2.2014

                                               v Oslanoch

 

Prítomní : p. Kubina Marek

                   p. Čmiko Miroslav

                   p. Kačinová Jana

                   p. Ambrózová Monika

                   p. Priehoda Marian

neskôr prišiel pozvaný p. Kaštan František

 

Predseda klubu privítal prítomných, zapisovaním bola poverená p. Kačinová.

Špeciálna výstava

-           rozhodca : p. Priehoda Marian

-          organizačný výbor  :  riaditeľ p. Kubina  Marek

-                                         členovia : p. Ambróz Robert

                                                        p. Kačina Peter

-          personál kruhu : oslovíme profesionálov – zabezpečí p. Kačinová Jana

-          online prihlasovanie – zabezpečí p. Kačinová Jana

-          sponzor výstavy – zabezpečí p. Ambrózová Monika

-          katalóg a poháre – zabezpečí p. Kačinová Jana u stálych dodávateľov

-          delegačný list – zabezpečí p. Kačinová Jana

-          obálka katalógu na ŠV – použije sa foto Najkrajšieho jedinca KV 2013

 

Jarná bonitácia

-          Bonitačná komisia : rozhodca : p. Priehoda Marian

-                                        členovia komisie : p. Kubina Marek

-                                                                   p. Čmiko Miroslav

Prišiel p. Kaštan – bol vypočutý ako o to požiadal na členskej schôdzi

Boli prijatí noví členovia

Klubová výstava -. zmena termínu na 6.9.2014

-          p. Priehoda informoval, že od roku 2014 sa posudzujú šteňatá do poradia , jedince posúdené známkou D – dobrý sú bez poradia

-          ďalej informoval, že chovateľ  si sám určuje či zapíše do rodokmeňa, že šteňa je nechovné

-          p. Priehoda navrhol dať vyrobiť pre členov klubu tričká s logom KCHPND – záleží od finančnej situácie klubu.

-          P. Kubina informoval, že sme navrhli adeptov na bronzovú medailu našich členov :

-          P. Takáča Alexa, p. Rybanského Jozefa, p. Čmika Miroslava

-          P. Kubina informoval, že KCHPND vlastní doménu www.nemecka-doga.sk

-          P. Kubina informoval, že sme podali protest voči hospitácii p. Farkašovej na rozhodcu plemena nemecká doga, p. Farkašová nie je členom KCHPND.

-          Výbor klubu preberal zadanie známky V1 šedému tigrovi na MVP v Nitre a nestotožňuje sa s udelenou známkou

P. Kubina informoval, že napriek tomu, že sme vybavili všetky podklady pre to, aby klub mohol prijímať 2 %  z dane, sa uvedené nepodarilo vybaviť, nakoľko v predmete činnosti stanov klubu nemáme určené požiadavky, ktoré boli stanovené na prijímanie 2 % z dane zákonom na tento rok.

       Výbor klubu zmenil poplatky za bonitáciu

-          Bonitácia –                                                                     100 €

Členovia 80 % zľava  t.z.                                                   20 €

Mimoriadna bonitácia členovia 60% zľava                            40 €

-          MVDr. Drabiščák – informoval klub, že spravil testy DNA všetkým šteniatkam- potvrdenie dodá.

-          Ing. Nágl Tomáš – zatiaľ nevrátil finančné prostriedky a ani nedodal chýbajúce faktúry

-          Banka – p. Kubina informoval, že klub platí vysoké mesačné poplatky – treba zvážiť prechod  do inej banky – zabezpečí p. Kubina

-          Vypracovaný a schválený Dodatok ku smernici č. 3

Zmena v zmluve pre nečlenov  - článok VI, bod 1 bude znieť takto : „Chovateľ  je povinný  

       uhradiť bonitačný poplatok schválený klubom na účet klubu vopred“.

-                                                                   - článok VIII, bod 2 bude znieť takto  : „Zmluva má platnosť na jeden vrh  maximálne 12 mesiacov od dátumu podpisu, zmluva môže byť predĺžená dodatkom, ktorý podpíšu obidve strany“.

-          Zmena v chovateľskom – platnosť nepoužitého krycieho listu – neobmedzená, pre nečlenov, len na konkrétny prípad.

Zmena v organizačnom poriadku  bod 3.2. : . V takomto

-          prípade majú právo predkladať návrhy a vyjadrovať sa ku  týmto predloženým návrhom.

-          Zaplatiť ročný poplatok do Eu.D.D.C. – zabezpečí pokladníčka p. Ambrózová Monika

-          Pri kontrole bankových výpisov sme prišli na to, že 100 €, ktoré uhradil Ing. Nágl za poradenstvo, išli ku podnikateľovi, ktorý s klubom nemá nič spoločné, vyžiadame si vysvetlenie – zabezpečí p. Kačinová Jana

-          p. Kačinová informovala, že prišiel prípis od ÚKK, kde nám oznámili aktivity klubov evidované na ÚKK

-          počet zapísaných vrhov   : 12 z toho psov 38

-                                                               súk   25

-          Dovoz : 19 

-          Vývoz :    9

-          Vystavené jedince na CAC a CACIB výstavách na Slovensku – 763

-          Členská schôdza – termín 18.10.2014 miesto   - prejednajú sa dodané návrhy.

-          Zapísala : Kačinová Jana

-          Overil : Kubina Marek

-