Zápisnica so schôdze výboru zo dňa 2.7.2011

03.07.2011 20:36

 

                                   Zápisnica zo schôdze výboru KCHPND 

                                         konanej dňa 2.7.2011 v Nitre

Prítomní:

p.Nágl Tomáš

p.Čmiko Miroslav

p.Kačinová Jana

p.Takácsová Enikő

p.Priehoda Marian

p. Benedek Vojtech

 

Predseda klubu privítal prítomných na schôdzi.

p. Kačinová bola poverená písaním zápisnice.

Program schôdze:

1.      Klubová  výstava

2.      Jesenná bonitácia

3.      Členská schôdza

4.      Diskusia

 

-          KV sa bude konať v Nitrianskom Rudne dňa 17.9.2011, na výstavu bude delegovaný p. Levente Miklos a p. Priehoda Marian, prítomní odsúhlasili výstavný výbor v zložení

Riaditeľ výstavy      :       p. Takácsová Enikő

Organizačný výbor :       p. Nágl Tomáš

                                    p. Kačinová Jana  

        -  Bonitácia – jesenná bonitácia sa uskutoční po výstave

Predseda bonitačnej komisie             :  p. Priehoda Marian

Členovia komisie                               :  p. Nágl Tomáš

                                                       :  p. Čmiko Miroslav

Zastupujúci člen                                :  p. Benedek Vojtech

-          Členská schôdza – členovia výboru sa dohodli, že  na webové stránky klubu bude vyvesená anketa, kde by sa členovia klubu vyjadrili ,kedy by bolo najlepšie schôdzu uskutočniť, či v deň pred výstavou, alebo po výstave alebo sa určí iný termín.  

-          Diskusia  -  spravodaj - klubový spravodaj sa odloží po výstave

                             -  p. Kačinová informovala o doručených prihláškach uchádzačov  za členov  klubu  

                             - p. Kačinová bola poverená zisteným poplatkov do EUDDc.

                             - p. Farkašová, žiadala o krycí list ,nie je evidencia o zaplatení jej členského poplatku- existuje len mail od p.Maliňáka, v ktorom potvrdzuje jej zaplatenie, toto sa použije pri vydaní krycieho listu.

Zapísala : Kačinova Jana

Overil     : Ing.Nágl Tomáš