Organizačný poriadok

                                                       

                                                             Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

 

                                I.                  Všeobecné ustanovenia

 

 

Občianske združenie Klub chovateľov a priateľov nemeckých dôg  je založené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorí si uplatňujú svoje právo voľne sa združovať. Toto združenie sústreďuje všetkých chovateľov a priateľov plemena Nemecká doga, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na rozvoji, chove a propagácii plemena Nemecká doga

Organizačný poriadok organizuje vnútornú štruktúru Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

(ďalej len KCHPND), vymedzuje spôsob vedenia a priebehu Členských schôdzí, určuje organizačné členenie, kompetencie, pôsobnosť jednotlivých orgánov KCHPND a ich vzájomné vzťahy, bližšie upravuje postavenie, pôsobnosť, právomoci, kompetencie, ako aj povinnosti jednotlivých členov Výboru KCHPND a Revízora KCHPND a nadväzuje na Stanovy KCHPND.

Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých členov klubu ako aj pre všetky orgány klubu. Zmeny Organizačného poriadku môže vykonať a schváliť jedine členská schôdza, ako najvyšší orgán združenia.

 

II. Orgány združenia

 

  1. Členská schôdza
  2. Výbor KCHPND
  3. Revízor KCHPND

 

1.Najvyšším orgánom KCHPND je Členská schôdza. Právomoci a pôsobnosť Členskej schôdze sú vymedzené v Stanovách( článok 6, bod 2 a 3 )

1.a) Členskej schôdzi predsedá štatutárny zástupca združenia ( predseda, alebo podpredseda ), alebo predsedom združenia poverený prítomný člen združenia. Predsedajúci dohliada na bezproblémový priebeh členskej schôdze, zahajuje, riadi a ukončuje diskusiu o jednotlivých návrhoch, vyhlasuje hlasovanie o návrhoch a po ukončení členskej schôdze jeho funkcia zaniká.

1.b) Zápisnicu z Členskej schôdze zhotovuje tajomník združenia, alebo na schôdzi prítomný člen združenia, ktorého touto úlohou môže poveriť predsedajúci Členskej schôdze, respektíve je zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Zapisovateľ zápisnice túto podpisuje spolu s uzneseniami Členskej schôdze na mieste a to ihneď po vyhotovení zápisnice a po jej skontrolovaní predsedajúcim a Revízorom, alebo dvomi zvolenými prítomnými členmi združenia (overovateľmi ). Zapisovateľ zisťuje počet prítomných členov na schôdzi združenia.

1.c) Overovatelia potvrdzujú autentickosť zápisnice v plnej miere a plnom rozsahu na mieste konania Členskej schôdze hneď po tom, ako bola zápisnica skontrolovaná.

1.d) Na Členskej schôdzi môžu byť mimo členov prítomné osoby, ktorých sa týka rokovanie Členskej schôdze ( neprijatí záujemcovia o vstup do združenia, vylúčení členovia združenia, či iné osoby) a to len v čase a rozsahu potrebnom na prerokovanie záležitostí, ktoré sa ich konkrétne týkajú.

1.e) Pokiaľ člen združenia, alebo iná osoba, prítomná na Členskej schôdzi marí výkon a priebeh  Členskej schôdze a nereflektuje na napomenutie predsedajúceho,má predsedajúci právo vykázať túto osobu z priestoru, v ktorom prebieha členská schôdza, a to až na dobu do ukončeniaČlenskej schôdze. V takom prípade musí byť táto skutočnosť zaznamenaná v zápisnici.

Takto vykázaný Člen je povinný výzvu predsedajúceho uposlúchnuť a priestor opustiť a od chvíle vykázania sa považuje za neprítomného, a to aj v prípade, ak by mal v čase svojej prítomnosti prezentovať (obhajovať) niektorý bod programu Členskej schôdze, či voliť, alebo byť volený. 

1.f) Členskú schôdzu organizuje Výbor združenia, pričom je povinný zabezpečiť všetky náležitosti k riadnemu priebehu Členskej schôdze, vrátane volieb (označených hlasovacích lístkov, obálok atď.) a to pri každej Členskej schôdzi.

 Program schôdze zverejnený na webových stránkach klubu obsahuje :

- miesto a čas konania členskej schôdze

-predbežný program členskej schôdze

- návrh účtovnej závierky a ročnej správy, ak sú predmetom schôdze

1.g) Pri voľbách do orgánov združenia sa za platný hlas považuje taký, ktorý je na vopred označenom hlasovacom lístku, kde hlasujúci uvedie meno kandidáta. Prázdny hlasovací lístok, ako aj hlasovací lístok s iným obsahom, ako menom niektorého z kandidátov na volenú funkciu je neplatný.

1.h) Odvolávanie z funkcie sa vykonáva na Členskej schôdzi, a to rovnakým spôsobom, ako volenie do funkcie aj v prípade neprítomnosti odvolávaného. Odvoláva sa v tajnom hlasovaní na vopred označených hlasovacích lístkoch menovite jednotlivo v zmysle hlasovania ( píše sa meno, súhlas, nesúhlas s odvolaním – spôsob určuje predsedajúci ).

 

2.Výbor KCHPND (ďalej len Výbor)riadi činnosť združenia medzi Členskými schôdzami.

2.a) Výbor je trojčlenný, v zložení: Predseda, tajomník a podpredseda - poradca chovu.

2.b)Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka; rokovania Výboru sa

môžu uskutočňovať aj interaktívne (per rollam), a to akoukoľvek formou, pričom

zápisnicu z takýchto rokovaní Výboru potvrdzujú podpisom jeho členovia dodatočne

v najbližšom možnom termíne.

Rokovanie Výboru vedie spravidla štatutárny zástupca združenia (predseda, podpredseda).

2.c)Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov.           

2.d)Hlasovanie Výboru sa riadi zásadou väčšiny hlasov.

2.e)Na rokovaniach Výboru sa môžu zúčastňovať pozvaní členovia a iné pozvané osoby,

ktorých prítomnosť je potrebná na prerokovanie danej problematiky. V takomto prípade

majú právo predkladať návrhy a vyjadrovať sa k týmto návrhom. Hostia nemajú právo

hlasovať, ani inak zasahovať do rokovania výboru.

2.f)Na rokovaní Výboru sa môže zúčastniť každý člen združenia, aby na ňom prezentoval

svoj návrh/návrhy. Musí však písomne požiadať Výbor o účasť na rokovaní Výboru a tiež

uviesť predmet svojej prítomnosti, a to najneskôr 7 dní pred rokovaním Výboru, pričom

Výbor nie je povinný jeho žiadosti vyhovieť k najbližšiemu rokovaniu, avšak musí mu

umožniť účasť najneskôr na ďalšom nasledujúcom rokovaní Výboru od dátumu žiadosti.

Člen združenia, ktorý sa zúčastní na rokovaní Výboru, je prítomný na rokovaní len na čas

potrebný k prerokovaniu /obhájeniu svojho návrhu/návrhov.

2.g)Každý člen Výboru má právo prísť na rokovanie výboru s konkrétnymi návrhmi

a podnetmi na prerokovanie a prezentovať ich na zasadnutí Výboru v potrebnej miere.

2.h)Zápisnicu zo zasadnutia Výboru píše predsedajúcim poverený člen Výboru , zápisnicu

podpisuje zapisovateľ a predsedajúci. Originál zápisnice bude uložený v agende tajomníka

združenia.

2.i)Výbor je zodpovedný za organizovanie podujatí združením (výstavy, bonitácie, tábory,

prednášky, školenia, atď.), príslušnú zodpovednosť za podujatia nesú členovia organizačných

výborov, či bonitačných komisií, všetci v rozsahu výkonu a právomoci svojej funkcie.

2.j)Výbor určuje/poveruje (písomne prostredníctvom predsedu) členov organizačných výborov,

členov komisií a organizačných zložiek podujatí organizovaných združením.

2.k)Výbor prešetruje všetky podnety a podania voči Revízorovi združenia a nálezy z týchto šetrení postupuje Členskej schôdzi, ktorá sa nimi zaoberá a rozhoduje o nich.

2.l) Členstvo vo  výbore zaniká:

§  uplynutím funkčného obdobia,

§  odstúpením; dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení výboru,

§  odvolaním, a to dňom rozhodnutia členskej schôdze o odvolaní; členská schôdza môže člena výboru  odvolať z dôvodov, pre ktoré je oprávnené podľa  stanov vylúčiť člena zo združenia,

§  zánikom mandátu z dôvodu nezáujmu člena výboru o prácu vo výbore, za ktorý sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach.

2.m)Členovia Výboru sú povinní v prípade ukončenia svojej funkcie bezodkladne odovzdať novozvoleným funkcionárom združenia všetky náležitosti súvisiace s výkonom ich funkcie a riadením združenia (pečiatky, agendu predsedu, tajomníka, poradcu chovu, ako aj všetok hnuteľný majetok, finančnú hotovosť ako aj platobné karty,...), a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia funkcie. Neopodstatnené odďaľovanie odovzdania náležitostí, či majetku združenia, môže byť pokladané za porušenie členskej disciplíny (článok 5 Stanov). K všetkým náležitostiam musí byť vystavený preberací a odovzdávací protokol v troch exemplároch, ktorý podpisuje odovzdávajúci a preberajúci, pričom každý z nich si ponechá jeden exemplár preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Tretí, podpísaný exemplár sa priloží do agendy tajomníka združenia.

2.n) Výbor KCHPND informuje svojich členov o dianí v klube na webových stránkach. Každý člen má právo na zverejnenie chovateľskej stanice a inzerátov.

 

3.Funkcionári Výboru KCHPND:

 

3.a)Predseda KCHPND

-je najvyšším predstaviteľom KCHPND, ktorého je štatutárnym zástupcom

-riadi a koordinuje činnosť Výboru, za ktorú sa zodpovedá členskej základni

-chráni a háji záujmy KCHPND a reprezentuje KCHPND vo vzťahu k štátnym orgánom,

národným aj medzinárodným kynologickým organizáciám a tretím osobám

-zvoláva zasadnutia Výboru

-v prípade potreby má právo písomne poveriť niektorého člena Výboru k určitému výkonu, aj

s určením podpisového práva k tomuto výkonu

-v prípade potreby má právo písomne poveriť niektorého člena združenia k určitému výkonu 

  (k organizovaniu či spoluorganizovaniu akcie, usporiadanej združením, zastupovaniu, či

prezentovaniu združenia pred tretími osobami, organizáciami, alebo na podujatiach)

-koordinuje a riadi organizovanie Členských schôdzí a zodpovedá za obsahovú stránku

materiálov a podkladov na nich prezentovaných a prerokovávaných

-je spoluzodpovedný za riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami združenia, ako

aj za nakladanie s majetkom združenia

-má právo zakladať a rušiť bankové účty KCHPND, a to po predchádzajúcom schválení

Výborom KCHPND

- je priamo zodpovedný členskej základni za akcie usporiadané združením (výstavy,

tábory, prednášky, bonitácie a iné)

-podpisuje prijatie nových členov združenia ( po odsúhlasení ich prijatia Výborom)

-má podpisové právo pri nakladaní s finančnými prostriedkami združenia

 

3.b)Podpredseda-poradca chovu

-je štatutárnym zástupcom združenia, pri zastupovaní  predsedu združenia má všetky jeho

právomoci okrem zakladania a rušenia bankových účtov

-má podpisové právo pri nakladaní s finančnými prostriedkami

-vykonáva funkciu poradcu chovu, čiže:

-zodpovedá za vydávanie krycích povolení

-informuje Výbor ( Členskú schôdzu ) o vydaných krycích povoleniach, uskutočnených

krytiach a vrhoch za obdobie medzi schôdzami Výboru (Členskými schôdzami)

-vedie knihu krycích povolení

-môže byť písomne poverený predsedom združenia k výkonu určitej činnosti

s podpisovým právom

- podáva návrh na zvolanie  zasadnutia Výboru

-spolupracuje s tajomníkom v organizačných veciach ( najmä pri organizovaní bonitácií,

odborných prednášok, atď. )

 

3.c)Tajomník

-zodpovedá za vnútorný život KCHPND

-komunikuje s členmi združenia a záujemcami o členstvo v združení

-komunikuje s národnými aj medzinárodnými kynologickými organizáciami, ako aj

tretími osobami

-vybavuje a podpisuje poštu, informuje členov výboru o došlých materiáloch, 

o uložených úlohách zo strany národných a nadnárodných kynologických organizácií

-zodpovedá za legislatívnu činnosť združenia

-archivuje písomnosti združenia

-vypracováva návrh rozpočtu a spolu s ostatnými členmi Výboru návrh činnosti združenia

na nasledujúce obdobie

-má podpisové právo k finančným prostriedkom združenia a nakladá s nimi

  -zodpovedá za finančné, ekonomické a materiálne zabezpečenie združenia

  -zodpovedá a vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku združenia           

  -zodpovedá a vedie pokladňu združenia

  -zodpovedá za využívanie finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom

a predpismi/smernicami združenia

  -uskutočňuje platby združenia

  -podpisuje príkazy na úhradu, výdavkové a  príjmové pokladničné doklady

  -zodpovedá za správnosť vyúčtovania podujatí organizovaných združením

  -zodpovedá za vedenie účtovníctva združenia

  - podáva návrh na zvolanie  zasadnutia Výboru

  -informuje Výbor (Členskú schôdzu) o stave a pohybe finančných prostriedkov/majetku

združenia na rokovaniach Výboru (Členských schôdzach)

  -môže byť písomne poverený predsedom združenia k výkonu určitej činnosti

s podpisovým právom

 - spravuje a administruje web stránku združenia

 

4.Revízor

 

4.a)Revízor môže byť prítomný na každom rokovaní Výboru, pričom nemôže hlasovať ani ovplyvňovať hlasovanie Výboru.

4.b)Revízor nesmie vykonávať žiadnu funkciu v združení, ani v organizačných štruktúrach akcii, usporiadaných združením.

4.c)Revízor môže zastupovať, či prezentovať združenie na akciách a podujatiach usporiadaných tretími osobami/organizáciami, pokiaľ ho tým písomne poverí Výbor (predseda združenia), alebo členská základňa.

4.d)Revízor je povinný sa riadiť všetkými platnými záväznými normami združenia, ako aj platnými právnymi normami.

4.e)Revízor kontroluje dodržiavanie Stanov, Organizačného poriadku, Chovateľského a Bonitačného poriadku, smerníc združenia.

4.f)Revízor kontroluje dodržiavanie rozpočtu a plánu činnosti, ako aj hospodárenie združenia a nakladanie s finančnými prostriedkami združenia a majetkom združenia.

4g)Pokiaľ Revízor zistí porušenie noriem združenia, či iných záväzných noriem, či pochybenia s týmito normami, je povinný vyzvať dotknuté strany na nápravu stavu, a to bezodkladne.

Pokiaľ nie je možné vykonať nápravu dotknutými stranami, riadi sa Revízor bodom 6.g) Stanov a požiada Výbor združenia o zvolanie Členskej schôdze.

4.h)Revízor predkladá svoje nálezy a zistenia Výboru združenia, ako aj dotknutým stranám, pričom sú všetky dotknuté strany povinné riadiť sa týmito nálezmi. V prípade, že tak neurobia, je Revízor povinný obrátiť sa na Členskú schôdzu.

Členovia dotknutý týmito nálezmi, majú právo odvolať sa na Členskú schôdzu ako najvyšší orgán združenia. 

4.i)V prípade preverovania skutočností, ktorých zistenie sa zakladá najmä, alebo v podstatnej časti na konkrétnom svedectve ( napr. pri zisťovaní a objasňovaní podozrenia z „množenia, obchodovania so zvieratami“, porušovania noriem súvisiacich s ochranou prírody, s chovom, atď.) vykonáva svoju revíziu v súčinnosti s poradcom chovu ( podpredsedom združenia ), alebo iným členom združenia, ktorého určí Výbor, prípadne dobrovoľníkom v úlohe svedka. Tento svedok však musí byť preukázateľne nezaujatý vo veci tohto preverovania.

4.j) V prípade vznesenia námietky voči Revízorovi členom združenia, prípadne dotknutou osobou, voči jeho konaniu/nekonaniu, nálezu, či voči Revízorovi ako členovi združenia, adresuje túto námietku/podnet Výboru združenia a ten koná podľa bodu 2.k) Organizačného poriadku.

 

     Tento Organizačný poriadok schválila Mimoriadna členská schôdza v Krompachoch dňa: 

     27.05.2017 a nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Nových stanov.